Prof. ddr. Marija Stanonik

znanstvena svétnica, red. prof.+386(0)1/4706284

Stanonik@zrc-sazu.si


Povezave


Od leta 1974 do 2012 zaposlena na Inštitutu za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU v Ljubljani, kjer v zadnjih letih sodelavka in nosilka nekaj projektov in inštitutskega programa.

 • Zasnovala je in ureja knjižno zbirko Glasovi (1988 →), v katerih je v 51 knjigah doslej izšlo 20250 slovenskih folklornih in spominskih pripoved
 • Od leta 1995 do 2017 je predavala slovstveno folkloristiko na oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti ljubljanske Univerze in od leta 1998–2009 tudi na Oddelku za slovanske jezike s književnostjo na Filozofski fakulteti v Mariboru.
 • V obdobju 2001–2014 so študentje in študentke za študijsko obveznost zbirali gradivo na terenu. Od leta 2003 do leta 2013 je bilo oddanih okrog 450 študentskih seminarskih nalog. Z njihovo pomočjo, lastnim terenskim in arhivskim delom ter s pomočjo zunanjih sodelavcev se je arhiv slovenske slovstvene folklore v Inštitutu obogatil z nad 50.000 enotami. Na tej podlagi je izšlo več zbirk slovenskih folklornih pripovedi.
 • Od leta 1999 do 2016 je bila mentorica študentom in študentkam pri 77 diplomskih nalogah, mentorica petim (5) znanstvenim magisterijem, somentorica pri enem magisteriju in dvema doktoratoma (od tega enemu in ocenjevalka na Poljskem) in mentorica trem (3) doktoratom: 2005, 2012, 2015.
 • Gostujoča profesorica za slovstveno folkloristiko je bila na Poljskem (Bielsko Biała), Hrvaškem (Zagreb) in v Avstriji (Gradec).
 • V mandatu od 1994–1997 je uredila štiri tematske številke Traditiones, zbornika ISN ZRC SAZU.
 • Zasnovala je in ureja strokovno glasilo Slovstvena folkloristika (2002 →).
 • Kot utemeljiteljica slovstvene folkloristike je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov, razprav in monografij.
 • Zbrano slovensko pesništvo iz druge svetovne vojne (1941-1945) etnološko in literarnozgodovinsko je obdelala v več knjigah. Že iz tega se vidi, da se podaja na nekanonizirana področja slovenske literature, kakor sta tudi duhovna in narečna.
 • Rojstnemu kraju se je skušala oddolžiti z nekaj interdisciplinarnimi monografijami.
 • Leta 1997 je izšla njena pesniška zbirka Raztrgane korenine.
 • Uredila je 45 knjig, od tega 2 monografiji, 4 zbornike, 4 tematske zbirke, 5 domoznanskih zbirk, 9 zbirk slovenskih folklornih pripovedi, 10 avtorskih pesniških zbirk in 11 zbirk življenjskih zgodb. Če prištejemo še knjige iz zbirke Glasovi, je doslej uredila skupaj 96 knjig.
 • Od leta 2002 izdaja in ureja Slovstveno folkloristiko, glasilo sekcije za zbiranje in raziskovanje slovenske slovstvene folklore pri slovenski konferenci Svetovnega slovenskega kongresa, 1, Ljubljana 2002. Do leta 2017 je izšlo 18 številk (v zadnjem času nekatere dvojne) velikega formata v dvojnih stolpcih (29,5 x 21 cm).
Plaketa Občine Divača, zaslužna za ohranjanje slovenske slovstvene folklore na območju občine Divača, 2018
Naša Slovenija. Gibanje za ohranjanje slovenske kulturne in naravne dediščine Kulturno društvo Kultura-Natura Slovenija, Kropa, 2017
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zaslužna raziskovalka / Studiosus emeritus, 2015


Murkova nagrada, 2000
Štrekljeva nagrada, 2012

1987 Promet na Žirovskem, etnološki vidik (Od popotne palice do avtomobila), Žirovski občasnik, Žiri.

1990, 1993 (2. izdaja) Slovstvena folklora v domačem okolju, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.

1995 Iz kaosa kozmos (Kontekstualnost in žanrski sistem slovenskega odporniškega pesništva 1941-1945), Borec, Ljubljana.

1997 Štiri matere - ena ljubezen (Zgodba neke družine), Slovensko etnološko društvo, Ljubljana.

1999 Od setve do žetve (Interpretacija in konkordanca svetopisemskih motivov v slovenski slovstveni folklori), Družina, Ljubljana.

1999 Slovenska slovstvena folklora (Klasje), DZS, Ljubljana.

1999 Slovensko pesništvo pod tujimi zastavami (Pesnjenje slovenskih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko v drugi svetovni vojni od 1941 do 1945), Društvo slovenskih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko, Celje.

1999 "Slovenijo je Bog nazadnje ustvaril" / "God created Slovenija last" (Slovenske folklorne pripovedi iz preteklosti in sodobnosti / Past and Contemporary Slovenian Folk Tales), Društvo slovenskih pisateljev, Ljubljana.

1999 Miha Mohor, Manca Košir, Marija Stanonik, Naš Čas-opis (Delovni zvezek za izbirni predmet šolsko novinarstvo za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole), Rokus, Ljubljana.

2000 Most (Antologija  pesmi iz druge svetovne vojne, ne glede na to, na kateri strani so se znašli njihovi avtorji), Dolenjska tiskarna, Novo mesto.

2001 Teoretični oris slovstvene folklore, Založba ZRC SAZU, Ljubljana.

2002 Dobračeva gori (100 let Prostovoljnega gasilnega društva Dobračeva), PGD Dobračeva, Žiri.

2003 Slovenske povedke /iz 20. stoletja, Mohorjeva družba, Celje.

2004 Slovstvena folkloristika med jezikoslovjem in literarno vedo, Založba ZRC SAZU, Ljubljana.

2004 "Ostanite zvesti pevski kulturi Žirov", Moški pevski zbor Alpina, Žiri.

2005 Nekoč je bilo jezero (Doneski Loških razgledov 10), Muzejsko drušvo Škofja Loka, Škofja Loka.

2005 Hišna imena v Žireh (Zora 37), Slavistično društvo Maribor, Maribor.

2006 Procesualnost slovstvene folklore. Založba ZRC SAZU, Ljubljana.

2006 Bele stezice v vrtincih življenja. Ob praznovanju stoletnice (1906–2006) čipkarske šole v Žireh, Občina Žiri, Žiri - Ljubljana. (Ur.)

2007 Slovenska narečna književnost, (Zora, 51). Slavistično društvo Maribor.

2007 Žiri na meji. Zbirka Žirovskega občasnika; zv. 11, Pegaz International, Ljubljana.

2008 Interdisciplinarnost slovstvene folklore. Založba ZRC SAZU, Ljubljana.

2008 Dinamičnost žanrskega sistema slovenske slovstvene foklore v 19, in 20. stoletju, Traditiones 37/2, 129-167.

2008 Name-calling in Slovenia : "we" and the "others", Etnolingwistyka : problemy języka i kultury, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 20 (2008), str. 123-148.

2008 Etnologija u pismima i slikama : slovenačka prognanica Marija Demšar o boravku u kući Perside i Save Šumanovića, Šid 1941-1945, (Biblioteka Životopis, knj. 5). Etnografski institut SANU, Beograd, 139 str.

2008 Slovenska slovstvena folklora in slovstvena folkloristika, Slovenski folklor i folkloristika na razmeđi dva milenijuma (Posebna izdanja; knj. 101) / ur. Ljubinko Radenković. Balkanološki institut SANU, Beograd, 2008.

2008 Večna luč : poezija slovenskih klaris. Samostan Brezmadežne sester klaris, Nazarje.

2009 O pripravi znanstvene zbirke slovenskih pregovorov in rekov. Slovstvena folkloristika, marec 2009, letn. 8, št. 1 (10), str. 2-4.

2009 Le folklore litteraire. Approche pluridisciplinaire d'un phénomène syncrétique. Traduit du slovène par Florence Gacoin-Marks. L'Harmattan, Pariz.

2009 Zgodovina slovenske slovstvene folklore : od srednjega veka do sodobnosti. Slovenska matica, Ljubljana.

2010 Kamniti most s predstavitvijo Zupančevega življenja in strokovno oceno njegovega dela (Doneski Loških razgledov 23), Muzejsko drušvo Škofja Loka, Škofja Loka.

2010 Slovstvena folkloristika na univerzi : k zgodovini predmeta. Slovs. folklor., maj 2010, letn. 9, št. 1 (11), str. 2-20.

2011 Teologija besede v slovensken kulturnem in duhovnem prostoru. Doktorska disertacija. Mentor: red. prof. dr. Ciril Sorč. Teološka fakulteta, Ljubljana 2011, 950 strani.

2011 Literarjenje, kronopisje in rokopisje v teoriji in praksi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 578 str.

2011 Kremenškova "etnološka misel" o slavistiki. Slovs. folklor., dec. 2011, letn. 10, št. 1 (12), str. 7-14.

2012 Folkloristični portreti iz treh stoletij : od baroka do moderne. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 424 str.

2013 Folkloristični portreti iz 20. stoletja / do konstituiranja slovenske slovstvene folkloristike, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2013.

2016 Tih spomin vsem žrtvam boja, Diferenciacija in interference slovenskega pesnjenja  med drugo svetovno vojno 1941–1945, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2016, 359 str.

2017 Etnolingvistika / po slovensko, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2017, 328 str.

2018 Čebela na cvetu in v svetu, Čebela v naravi in gospodarstvu, slovenski kulturni zgodovini, slovstveni folklori in literaturi (Ob prvem svetovnem dnevu čebel in 80-letnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenska matica, Ljubljana 2018.

2018 Zasluge Ivana Rudolfa za slovensko besedo med slovenskimi vojaki v afriškem pesku, Ivan Rudolf / ob 120-letnici rojstva, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 159–187.

50 objav v tujih znanstvenih in strokovnih publikacijah, od tega 21 v slovenščini, 8 v nemščini in 21 v angleščini.

 

SLOVENSKI PREGOVORI IN REKLA (temeljni_raziskovalni • 01. januar 1997 - 31. december 1999)
SLOVAR ETNOLOGIJE SLOVENCEV (temeljni_raziskovalni • 01. januar 1997 - 31. december 1999)
TEMELJNE RAZISKAVE SLOVENSKE LJUDSKE KULTURE (temeljni_raziskovalni • 01. januar 1996 - 31. december 2000)
ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2004 - 30. junij 2007)
INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (temeljni_raziskovalni • 01. januar 2005 - 31. december 2008)
Tradicija in njeni po-ustvarjalci (temeljni_raziskovalni • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
REGISTER NESNOVNE DEDIŠČINE (crp • 01. oktober 2006 - 30. september 2008)
Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2010 - 30. april 2013)

Rojena na Dobračevi (Žiri). Kot prof. slovenščine in dipl. etnologinja se je zaposlila na Inštitutu za slovensko narodopisje SAZU. Strokovno in znanstveno se je izpopolnjevala na poletnih slavističnih šolah na Češkoslovaškem, v Makedoniji, Nemčiji in na Poljskem in se udeležila več mednarodnih znanstvenih in strokovnih posvetovanj doma in v tujini (Avstrija, Estonija, Madžarska, Nemčija, Poljska, Srbija).

Magistrirala je leta 1987 na Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in leta 1993 doktorirala iz filoloških znanosti na Filozofski fakulteti Vseučilišča v Zagrebu. Leta 1994 ji je bil z nostrifikacijo doktorata v Sloveniji priznan akademski naslov "doktorica literarnih znanosti". Leta 2011 doktorirala na Teološki fakulteti v Ljubljani.

Ključne besede
tekstura.
kontekst
tekst
povedka
pregovor
žanr
vertikalna in vodoravna klasifikacija
zgodovina
teorija
slavistika
etnologija
literarjenje
slovstvena folklora