INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO

Osnovni Podatki

Opis

Cilji raziskovalnega projekta

1. Nujna revitalizacija v ISN ZRC SAZU hranjenih tonskih in filmskih posnetkov o neoprijemljivi kulturni dediščini.
2. Vse gradivo napraviti dostopno metodološko in tematsko različno usmerjenim raziskovalcem.
3. Študija za poenoteno klasifikacijsko shemo v etnologiji in folkloristiki.
4. Digitalizacija in spletna objava (tudi vizualne) dokumentacije v med seboj povezani bazi bo neprecenljiv vir za študij kontinuitete slovenske identitete tudi zunaj vede.
5. Zgledi za digitalizacijo bodo izpeljani
a) ob specifičnem arhivskem gradivu;
b) iz izbranih tém slovenske družbene in duhovne kulture ob slovenski meji v Sloveniji in zamejstvu.

Pričakujemo, da bo povezanost podatkovnih zbirk in napor za objavo vzorčnih primerov razprl nov pogled na t. i. neoprijemljivo dediščino, zlasti z vidika povezanosti različnih ravni kulturne pojavnosti. Etnološka in folkloristična konceptualizacija te problematike in njuna raziskovalna metodologija si prizadeva čim nazorneje pokazati prepletenost in omreženost kulturne pojavnosti. Sodobna informacijska tehnologija pri tem lahko veliko pomaga. Težišče raziskovalnega projekta je v izpopolnitvi in raširitvi metodološkega instrumentarija. Raziskovalci bodo z vidika zamišljene informatizacije preverjali dosedanja metodološka izhodišča in metodiko dela. Predvidevamo, da bodo metode zbiranja in dokumentacije gradiva s sodobnimi tehničnimi pripomočki in po izpopolnjeni klasifikaciji omogočile kvalitetneje zasnovane zbirke in povezljivost različnih tematskih področij in različnih tipov gradiva. Načrtovana informatizacija kulturne dediščine bo na podlagi teoretično dognane klasifikacije omogočila večjo preglednost zbranega gradiva in izhodišča za njegovo prihodnje urejanje, pa tudi za večjo notranjo koherentnost in možnosti za interdsiplinarne raziskave.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
računalniška obdelava podatkov
podatkovne zbirke
informatizacija
klasifikacija
dokumentacija
revitalizacija
slovensko etnično ozemlje
vizualne raziskave
folklorni žanri
neoprijemljiva dediščina
etnologija
folkloristika

Raziskovalna področja
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100
Narodopisje H400
Kulturna antropologija, etnologija S220
Teorija sistemov P175
HUMANISTIČNE VEDE H000
Računalništvo P170