Skip to main content
Doc. dr. Saša Babič


+386(0)1/4706285

sasa.babic@zrc-sazu.si


Povezave


Saša Babič je folkloristka, ki raziskuje predvsem folklorne obrazce, tj. pozdrave, kletvice, pregovore, uganke, zagovore, molitve itd. z vidikov rabe in kulturnih pomenov kot tudi v okviru folklornega dogodka in sporazumevanja. Nabor gradiva črpa iz arhivov, v namene diahronih primerjalnih raziskav, ter s terenskim delom, predvsem za pridobitev sodobnega gradiva in vpogled v njegovo sodobno vpetost v družbo za sinhrone raziskave. Še posebej jo zanimajo sodobne rabe in izrabe različnih folklornih obrazcev, njihove funkcije, časovne prilagoditve kot tudi namenska preoblikovanja.

Saša Babič je v letih 2017–2019 izvedla podoktorski projekt v Estonskem literarnem muzeju (Tartu, Estonija) z naslovom »Tradition and Innovation: Short forms of folklore and contemporary cultural dialogues«, v katerem je analizirala rabo in dinamiko sodobnih folklornih obrazcev v kontekstu jezika in kulture.

Na Podiplomski šoli ZRC SAZU je nosilka predmeta »Folklorni obrazci v kulturi in družbi«.

Saša Babič je področna urednica pri znanstveni reviji Studia Mythologica Slavica ter članica Slovenskega etnološkega društva, The International Society For Folk Nnarrative Research, International Society for Ethnology and Folklore in International Association of Paremiology (AIP-IAP).

2019 Barve v slovenskih sodobnih folklornih ugankah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 59/1, str. 71-79.
2018 Barve v slovenskih folklornih ugankah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 58/ 1/2, str. 43-51.
2018 soavtorica z VOOLAID, Piret. Swearing: dissolution into nothingness. Studia mythologica Slavica 21, str. 147-159.
2018 Tudi stara pamet ne vidi vsega vselej prav : konceptualizacija pameti in neumnosti v paremioloških enotah iz zbirke Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. V: BĘDKOWSKA-KOPCZYK, Agnieszka (ur.), PFANDL, Heinrich (ur.). Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie = Phraseology and (naïve) psychology = Frazeologija i (naivnaja) psihologija, (Grazer Studien zur Slawistik, ISSN 2195-593X, Bd. 9). Hamburg: Dr. Kovač. Str. 81-92.
2018 Stereotipi in predsodki o ženskah in moških v šaljivih vprašanjih. V: JAMBREŠIĆ KIRIN, Renata (ur.). Humor u svakodnevnoj komunikaciji. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
2017 Bukue sa use potrebe tega gmein ludstva: stiški prepis Lipičevih bukev. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 36). 1, str. 393-403.
2016 GRANBOM-HERRANEN, Liisa, BABIČ, Saša, VOOLAID, Piret. Proverbial expressions in newspapers: a study in Estonia, Finland, and Slovenia. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 44/3, str. 5-32.
2016 soavtorica z  PODJED, Dan (avtor, fotograf). Vozila in stereotipi: primerjava Ljubljane in Beograda. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 56/ 1/2, str. 74-84.
2016 Contemporary forms of Slovenian love charms. Studia mythologica Slavica 19, str. 271-282.
2015 Beseda ni konj : estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev (Ethnologica - Dissertationes, 6). Ljubljana, Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 278195712]
2015 soavtorica z PODJED, Dan, Crossroads of anger: tensions and conflicts in traffic. Ethnologia Europaea : journal of european ethnology 45/2, str. 17-33
2013 Charms in Slovenian culture. V: Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming. Issue 3 (2013), str. 86-99. [COBISS.SI-ID 36900653]

Tradicionalne paremiološke enote v dialogu s sodobno rabo (raziskovalni projekt • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Slovenska in estonska sodobna šolska folklora (bilateralni projekt • 01. november 2020 - 31. oktober 2022)
Ustvarjaj za povezave > Ustvarjaj za vpliv (mednarodni projekt • 01. september 2018 - 31. avgust 2022)
SCHOLA: Pedagoško spremljanje pri oceni prostovoljstva (mednarodni projekt • 11. september 2016 - 31. avgust 2018)
DriveGreen: Razvoj aplikacije za spodbujanje eko-vožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo (interdisciplinarni projekt • 01. julij 2014 - 30. junij 2017)
Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi (temeljni raziskovalni projekt • 01. avgust 2013 - 31. julij 2016)
ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (mednarodni projekt • 01. oktober 2012 - 31. marec 2015)
ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni projekt • 01. maj 2011 - 30. april 2014)
Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa (temeljni raziskovalni projekt • 01. maj 2010 - 30. april 2013)
Tradicija in njeni po-ustvarjalci (temeljni raziskovalni projekt • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)