Telefon:
+386(0)1/4706285
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Saša Babič je leta 2005 zaključila študij ruskega jezika s književnostjo ter slovenskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 2006 pa se je zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko narodopisje. Leta 2012 je pod mentorstvom prof. ddr. Marije Stanonik doktorirala z disertacijo "Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev v preseku časa z vidika slovstvene folkloristike". Raziskovalno se posveča slovstveni folklori, predvsem kratkim slovstvenofolklornim oblikam, tj. folklornim obrazcem: delovni vzkliki, pozdravi, kletvice, pregovori, uganke, zagovori, molitvice ... Zanima jo tako diahron kot sinhron vidik rabe folklornih obrazcev - s folklorističnega in  etnolingvističnega vidika, kot tudi diskurzivna analiza besedil.

Izbrane publikacije

2008 Minimalni frazemi v slovenščini. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], mar.-apr. 2008, letn. 53, št. 2, str. [49]-63.

2009 Slovstvena folklora v službi politične manipulacije na primeru Sovjetske zveze. Slovs. folklor., marec 2009, letn. 8, št. 1 (10), str. 5-7.

2010 Sodobne modifikacije pregovorov, frazemov in drugih folklornih obrazcev. Slavica Slovaca, 2010, roč. 45, 2, str. 154-161, ilustr.

2011  Lingvistična antropologija in etnolingvistika. Stud. mythol. Slav.. [Tiskana izd.], 2011, letn. 14, str. 169-180.

2011 Paremiologija - na križišču jezikoslovja in slovstvene folkloristike. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 27-31.http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Babic.pdf. [COBISS.SI-ID 33259565

2011 Folklorni obrazci v retorskih besedilih iz 18. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Elektronska izd. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2011, str. 219-226.http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=58. [COBISS.SI-ID 33259821

2012 Folklorni obrazci v Štrekljevi zapuščini. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.). Simpozij o Karlu Štreklju (1859-1912) in slovesna podelitev Štrekljeve nagrade 2012, Gorjansko, 9. junij 2012 : spored [[in] povzetki]. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademje znanosti in umetnosti, 2012, str. [6]. [COBISS.SI-ID 34265901]

2013 Estetska struktura in funkcija folklorne molitve z vidika teksta, teksture in konteksta. Stud. mythol. Slav.. [Tiskana izd.], 2013, letn. 16, str. 187-197. [COBISS.SI-ID 35960109]

2013 Estetska struktura folklornih obrazcev in primer obravnave pri pozdravih. V: Slovstvena folkloristika 11-12, št. 1-2(13-14) (sep. 2013), str. 3-8. [COBISS.SI-ID 36046381]

2013 Charms in Slovenian culture. V: Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming. Issue 3 (2013), str. 86-99. [COBISS.SI-ID 36900653]

2015 Beseda ni konj : estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev (Ethnologica - Dissertationes, 6). Ljubljana, Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 278195712]

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa (temeljni raziskovalni projekt • 1. maj 201030. april 2013)

Tradicija in njeni po-ustvarjalci (temeljni raziskovalni projekt • 1. februar 200831. januar 2011)

ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (mednarodni projekt • 1. oktober 201231. marec 2015)

ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni projekt • 1. maj 201130. april 2014)

DriveGreen: Razvoj aplikacije za spodbujanje eko-vožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo (interdisciplinarni projekt • 1. julij 201430. junij 2017)

Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi (temeljni raziskovalni projekt • 1. avgust 201331. julij 2016)

Ustvarjaj za povezave > Ustvarjaj za vpliv (mednarodni projekt • 1. september 201831. avgust 2022)