Telefon:
+386(0)1/4706285
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Saša Babič je folkloristka, ki raziskuje predvsem folklorne obrazce, tj. pozdrave, kletvice, pregovore, uganke, zagovore, molitve itd. z vidikov rabe in kulturnih pomenov kot tudi v okviru folklornega dogodka in sporazumevanja. Nabor gradiva črpa iz arhivov, v namene diahronih primerjalnih raziskav, ter s terenskim delom, predvsem za pridobitev sodobnega gradiva in vpogled v njegovo sodobno vpetost v družbo za sinhrone raziskave. Še posebej jo zanimajo sodobne rabe in izrabe različnih folklornih obrazcev, njihove funkcije, časovne prilagoditve kot tudi namenska preoblikovanja.

Saša Babič je v letih 2017–2019 izvedla podoktorski projekt v Estonskem literarnem muzeju (Tartu, Estonija) z naslovom »Tradition and Innovation: Short forms of folklore and contemporary cultural dialogues«, v katerem je analizirala rabo in dinamiko sodobnih folklornih obrazcev v kontekstu jezika in kulture.

Na Podiplomski šoli ZRC SAZU je nosilka predmeta »Folklorni obrazci v kulturi in družbi«.

Saša Babič je področna urednica pri znanstveni reviji Studia Mythologica Slavica ter članica Slovenskega etnološkega društva, The International Society For Folk Nnarrative Research, International Society for Ethnology and Folklore in International Association of Paremiology (AIP-IAP).

Izbrane publikacije

2015 Beseda ni konj : estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev (Ethnologica - Dissertationes, 6). Ljubljana, Založba ZRC. [COBISS.SI-ID 278195712]

2013 Estetska struktura in funkcija folklorne molitve z vidika teksta, teksture in konteksta. Stud. mythol. Slav.. [Tiskana izd.], 2013, letn. 16, str. 187-197. [COBISS.SI-ID 35960109]

2013 Estetska struktura folklornih obrazcev in primer obravnave pri pozdravih. V: Slovstvena folkloristika 11-12, št. 1-2(13-14) (sep. 2013), str. 3-8. [COBISS.SI-ID 36046381]

2013 Charms in Slovenian culture. V: Incantatio : an international journal on charms, charmers and charming. Issue 3 (2013), str. 86-99. [COBISS.SI-ID 36900653]

2012 Folklorni obrazci v Štrekljevi zapuščini. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.). Simpozij o Karlu Štreklju (1859-1912) in slovesna podelitev Štrekljeve nagrade 2012, Gorjansko, 9. junij 2012 : spored [[in] povzetki]. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademje znanosti in umetnosti, 2012, str. [6]. [COBISS.SI-ID 34265901]

2011 Folklorni obrazci v retorskih besedilih iz 18. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Elektronska izd. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2011, str. 219-226.http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=58. [COBISS.SI-ID 33259821]

2011 Lingvistična antropologija in etnolingvistika. Stud. mythol. Slav.. [Tiskana izd.], 2011, letn. 14, str. 169-180.

2011 Paremiologija - na križišču jezikoslovja in slovstvene folkloristike. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 27-31.http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Babic.pdf. [COBISS.SI-ID 33259565]

2010 Sodobne modifikacije pregovorov, frazemov in drugih folklornih obrazcev. Slavica Slovaca, 2010, roč. 45, 2, str. 154-161, ilustr.

2009 Slovstvena folklora v službi politične manipulacije na primeru Sovjetske zveze. Slovs. folklor., marec 2009, letn. 8, št. 1 (10), str. 5-7.

2008 Minimalni frazemi v slovenščini. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], mar.-apr. 2008, letn. 53, št. 2, str. [49]-63.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Ustvarjaj za povezave > Ustvarjaj za vpliv (mednarodni projekt • 1. september 201831. avgust 2022)

Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi (temeljni raziskovalni projekt • 1. avgust 201331. julij 2016)

DriveGreen: Razvoj aplikacije za spodbujanje eko-vožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo (interdisciplinarni projekt • 1. julij 201430. junij 2017)

ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni projekt • 1. maj 201130. april 2014)

Ostali projekti >>