Skip to main content

Etnološke in folkloristične raziskave v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru

Osnovni Podatki

Opis

Program je zasnovan kot skupek raziskav kulture in načina življenja na Slovenskem v kontekstu širšega evropskega kulturnega prostora v zadnjih dveh stoletjih. Raziskave nadaljujejo in poglabljajo usmeritev Inštituta za slovensko narodopisje (ISN) v spoznavanje snovnega, družbenega in duhovnega življenja na vsem slovenskem etničnem prostoru, predlagajo nove raziskovalne teme in metode in težijo k širšim evropskim primerjavam. Pomembne sestavine programa so zgodovina in teorija vede, vizualne raziskave in oblikovanje zbirk, objave rezultatov v člankih, monografijah, z vizualno produkcijo in na medmrežju. Raziskave slonijo na terenskem delu, klasifikaciji, preučevanju in arhiviranju gradiva in virov.

Področja raziskovanja: stavbarstvo, bivalna kultura, prehrana; družbene skupnosti, družina in sorodstvo, sosedstvo, vsakdanja komunikacija, šege letnega in življenjskega kroga, delovne šege, medkrajevni in interetnični odnosi, razmerja ob nacionalnih mejah in na izrazito prehodnih območjih, nacionalna identiteta pred in po vključevanju v Evropsko unijo; slovstvena folklora, pregovori, reki in uganke, pripovedništvo, bajeslovje, verovanje, življenjske zgodbe, sodobne zgodbe v kontekstu vsakdana, pravljice; zgodovina in teorija etnologije. Osrednja dokumentacija povezuje zbirke pisnega, slikovnega, tonskega, filmskega gradiva in terenskih zapiskov.

Avdiovizualni laboratorij je posebna enota inštituta; njegova dejavnost so raziskave vizualne produkcije med manjšinami v Sloveniji in amaterske filmske dejavnosti; snemanje vizualne dokumentacije na terenu in izdelava raziskovalnih in etnografskih filmov; priprava za internetno predstavitev zbirke vizualne dokumentacije AVL.
Knjižnica ISN je temeljna knjižnica za slovensko etnologijo.
Dokumentacija ISN hrani bogato pisno in vizualno gradivo. Zbirka vizualnega gradiva vsebuje gradivo od najstarejših etnoloških filmskih dokumentov do najnovejših video posnetkov.

Programska skupina ureja zbornika Traditiones in Studia mythologica Slavica.


Ključne povezave

Tip
Program

Tip projekta
(brez)

Raziskovalna področja
Narodopisje H400