TEMELJNE RAZISKAVE SLOVENSKE LJUDSKE KULTURE

Basic Info

Description


Raziskovalni projekt je sestavni del skupnega raziskovalnega programa Slovenske akademije znanosti in umetnosti z naslovom Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. Projekt je zasnovan dolgoročno ter obsega permanentne raziskave šeg in navad, ljudskega pripovedništva, ljudske arhitekture, prehrane, oblačilne omike, kakor tudi družinskih in sorodstvenih odnosov. Cilj teh raziskav je osvetliti vprašanja izvira, recepcije, posredovanja in spreminjanja prvin ljudske kulture, ki oblikujejo kulturno identiteto Slovencev. Projekt se uresničuje z vsakoletnimi raziskovalnimi nalogami.


Type
Project

Project type
fundamental research project

Keywords
šege in navade
ljudsko pripovedništvo
ljudska arhitektura
prehrana
oblačilna omika
družinski in sorodstveni odnosi
kulturna identiteta Slovencev

Research areas
Kulturna antropologija, etnologija S220
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100