Mag. Helena Ložar-Podlogar
Rodila se je 4. aprila 1942 v Ljubljani, maturirala v Novem mestu in diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 1966 iz etnologije in nemškega jezika s književnostjo. Kot Herderjeva štipendistka je 1966–1968 nadaljevala študij na dunajski univerzi. Leta 1978 je magistrirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani z delom Ženitovanjske šege Ziljanov.
V letih 1968-2004 je delala kot raziskovalka na ISN v sekciji za ljudske šege in igre. Raziskovala je šege življenjskega kroga in letne šege. Bila je urednica slovenskega dela bibliografskih publikacij Internationale volkskundliche Bibliographie in Demos in več drugih del.

1972 Bohinjske šeme. Traditiones 1.
1989 Anton Trstenjak o ljudskem življenju v Prekmurju. Traditiones 18.
1994 Die Neujahrsmasken aus dem Bohinjertal in den slowenischen Alpen. V: H. Haid: Alpenbräuche, Pro vita alpina.  Innsbruck.
1995 V adventu snubiti – o pustu ženiti. Svatbene šege Ziljanov. Celovec.
1996 (sour. z M. Matičetovim) N. Kuret, Opuscula selecta. Poglavja iz ljudske kulture. Ljubljana.

1998 Kres. Die Sonnwendbräuche der Slowenen. Studia mythologica 1.
1998 Ozadje nastanka "Narodopisja Slovencev". Traditiones 27.
1999 Smrt v slovenskih ljudskih šegah in verovanju (uvodno poglavje); in Vtisi z dolenjskih pokopališč. V: N. Brun in M. Remic (ur.), Tihi pomniki minulega časa. Ljubljana.
2000 Cerkev svete Ane na Grabnu. Odzvanjanje nekega časa. V: Vita artis perenis. Zbornik ob osemdesetletnici akademika E. Cevca. Ljubljana.
2003 Vrbiške šjeme. Skrivnost pustne tradicije v Vrbici pri Ilirski Bistrici. Traditiones 32 (2).
2004 (sour., z O. Luthar) Zgodovina iz spomina. Polemika o knjigi Tiborja Zsige Muravidéktől Trianonig / Történelem emlékezetből. Polémia Zsiga Tibor Muravidéktől Trianonig című könyvéről. Ljubljana.
2005 (sour., z I. Slavec Gradišnik) Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja, (Opera ethnologica slovenica). Založba ZRC, 2005.
2005 Vse je vihar razdjal ...  Življenje in delo Rajka Ložarja. V: I. Slavec Gradišnik s sod. H. Ložar - Podlogar (ur.), Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja (Opera ethnologica slovenica). Ljubljana.