Opis

Knjiga prinaša izbor razširjenih in dopolnjenih prispevkov, ki so bili predstavljeni na mednarodnem posvetu »Etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom« v Vidmu, 29. maja 2014. Srečanje je organizirala Univerza v Vidmu v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU v okviru projekta ZBORZBIRK, ki je bil financiran v programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. V publikaciji je objavljenih 16 člankov. Prvi, spod peresa Mojce Ravnik, oriše zgodovino projekta, zato je v celoti objavljen v italijanskem in slovenskem jeziku. Drugi članki so razporejeni v tri tematske razdelke, ki obravnavajo glavne cilje in aktivnosti projekta.

V prvem sklopu se avtorji posvetijo problematiki raziskovanja, varstva in promocije kulturne dediščine v povezavi s turizmom. Prepletanje turističnih in dediščinskih praks je velik izziv sodobnemu etnološkemu in antropološkemu raziskovanju. V drugem sklopu je pozornost namenjena nesnovni dediščini, v prvi vrsti ustnemu in jezikovnemu izročilu, ki bogati pričevalnost gmotnih prvin v zbirkah na obravnavanem območju. Tretji sklop prinaša prispevke o snovni kulturi na projektnem območju. Z osvetlitvijo muzejskih praks in drugih oblik varstva kulturne dediščine javnih ali zasebnih institucij oziroma posameznikov so izpostavljene različne problematike, ki zahtevajo skupne metodološke rešitve.

Članki so objavljeni v slovenskem jeziku z italijanskim povzetkom oz. v italijanskem jeziku s slovenskim povzetkom.

Kazalo vsebine

Vsebina

Mojca Ravnik
ŽIVA TRADICIJA IN ZGODOVINSKI SPOMIN V DOLINI IDRIJE - IZHODIŠČE PROJEKTA KULTURNA DEDIŠČINA V ZBIRKAH MED ALPAMI IN KRASOM (ZBORZBIRK)
TRADIZIONE VIVENTE E MEMORIA STORICA NELLA VALLE DELLO JUDRIO – PRESUPPOSTO DEL PROGETTO L'EREDITÀ CULTURALE NELLE COLLEZIONI FRA ALPI E CARSO (ZBORZBIRK)

Gian Paolo Gri
PATRIMONIO ETNOANTROPOLOGICO E TURISMO: OPORTUNITÀ E TRANELLI
ETNOANTROPOLOŠKA DEDIŠČINA IN TURIZEM: PRILOŽNOSTI IN PASTI

Sandro Quaglia
TURISMO CULTURALE IN VAL RESIA: L'ESPERIENZA DEL LABORATORIO SPOZNATI REZIJO / CONOSCERE RESIA
KULTURNI TURIZEM V DOLINI REZIJE: IZKUŠNJE DELAVNICE Z NASLOVOM SPOZNATI REZIJO / CONOSERE RESIA

Saša Poljak Istenič
KULTURNI TURIZEM IN ČEZMEJNI PROJEKTI
RAZUMEVANJE TURISTIČNIH POTENCIALOV KULTURNE DEDIŠČINE V PROJEKTIH ČEZMEJNEGA SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN ITALIJO

IL TURISMO CULTURALE E I PROGETTI TRANSFRONTELIERI LA COMPRESIONE DEL POTENZIALE TURISTICO DELL' EREDITÀ CULTURALE NEI PROGETTI DI COOPERAZIONE  TRANSFRONTALIERA TRA SLOVENIA E ITALIA

Inga Miklavčič-Brezigar
DEDIŠČINA MED TEORIJO IN PRAKSO KULTURNEGA TURIZMA:
O POMENU INTERPRETACIJE DEDIŠČINE IN KOMUNIKACIJE MED MUZEJSKIMI STROKOVNJAKI IN ZBIRATELJI

PATRIMONIO TRA TEORIA E PRASSI DEL TURISMO CULTURALE: SUL SIGNIFICATO DELL’INTERPRETAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA COMUNICAZIONE TRA I PROFESSIONISTI MUSEALI E I COLLEZIONISTI

Tanja Rijavec
IZZIV TERENSKEGA DELA IN VZPOSTAVITVE STIKA Z INFORMATORJI PRI IZVEDBI POPISA
LA SFIDA DELLA RICERCA SUL CAMPO E DELL’INSTAURAZIONE DI UN CONTATTO CON GLI INFORMATORI NELL’ELABORAZIONE DELL’INVENTARIO

Barbara Ivančič Kutin
TERENSKO GRADIVO OB DOKUMENTIRANJU ZGODB O ZBIRKAH IN PREDMETIH
MATERIALI DI RICERCA SUL CAMPO NELLA DOCUMENTAZIONE DI STORIE DELLE COLLEZIONI E DEGLI OGGETTI

Monika Kropej Telban
USTNO IZROČILO OB SEVERNI SLOVENSKO-ITALIJANSKI MEJI
TRADIZONE ORALE LUNGO IL CONFINE SLOVENO-ITALIANO SETTENTRIONALE

Roberto Dapit
LA TRADIZIONE ORALE SLOVENA NELLA PROVINCIA DI UDINE: RICERCA E VALORIZZAZIONE
SLOVENSKO USTNO IZROČILO V VIDEMSKI POKRAJINI: RAZISKOVANJE IN VREDNOTENJE 

Danila Zuljan Kumar
NAREČJA ZAHODNEGA SLOVENSKEGA JEZIKOVNEGA PROSTORA
I DIALETTI DELLO SPAZIO SLOVENO OCCIDENTALE

Nataša Gliha Komac
VPOGLED V KULTURNO DEDIŠČINO KANALSKE DOLINE: LJUDSKA RELIGIOZNOST DOLINSKEGA PREBIVALSTVA KOT POMEMBEN ELEMENT VSAKDANJE STVARNOSTI
SGUARDO SULL‘EREDITÀ CULTURALE DELLA VAL CANALE: RELIGIOSITÀ POPOLARE DEGLI ABITANTI COME ELEMENTO IMPORTANTE DELLA REALTÀ QUOTIDIANA

Špela Ledinek Lozej
OGNJIŠČA V ZBIRKAH MED ALPAMI IN KRASOM
I FOCOLARI NELLE COLLEZIONI TRA LE ALPI E IL CARSO

Irena Lačen Benedičič
KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA RATEČ
PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DI RATEČE

Zdenka Torkar Tahir
RATEČANI IN NJIHOVA ETNOLOŠKA DEDIŠČINA V MEJNEM KOTU TREH DEŽEL
GLI ABITANTI E L'EREDITÀ ETNOLOGICA DI RATEČE NEL PUNTO D'INCONTRO DI TRE PAESI

Karla Kofol
PRIVATNE ZBIRKE GORNJEGA POSOČJA TER NJIHOVO SODELOVANJE S POOBLAŠČENIMI MUZEJI IN PRISTOJNIMI INSTITUCIJAMI
LE COLLEZIONI PRIVATE DELL’ALTO ISONZO E LA COLLABORAZIONE CON I MUSEI AUTORIZZATI E LE ISTITUZIONI COMPETENTI

Tanja Gomiršek
SPREMEMBE V SESTAVU ŽENSKE BALE OD 1. POLOVICE 19. STOLETJA DO OBDOBJA PO 1. SVETOVNI VOJNI: VPRAŠANJA OB INTERPRETACIJI OHRANJENIH TEKSTILIJ V ETNOLOŠKI ZBIRKI DRUŽINE SIRK
MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DELLA DOTE DELLE SPOSE DALLA PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO AL PERIODO DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE: QUESTIONI RELATIVE ALL’INTERPRETAZIONE DEI MANUFATTI TESSILI CONSERVATI NELLA COLLEZIONE ETNOLOGICA DELLA FAMIGLIA SIRK

 

Založnik

Università degli Studio di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere

ISBN

978-88-904461-2-2

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 307 strani