Skip to main content
Le collezioni uniscono. Collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra Alpi e il Carso.
Zbirke povezujejo. Etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom.


Edited by: Roberto Dapit, Barbara Ivančič Kutin, Špela Ledinek Lozej
Year: 2015


The book (‘Collections unite. Ethnological collections, oral tradition and cultural tourism between the Alps and the Karst’) offers a selection of extended and updated contributions, which were presented at the international conference “Ethnological collections, oral tradition and cultural tourism between the Alps and the Karst” held in Udine on 29 May 2014. The conference was organized by the University of Udine in collaboration with the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Science and Arts within the ZBORZBIRK project, which was funded under the 2007-2013 Italy-Slovenia Cross-border Cooperation Programme.

The publication consists of 16 articles. The first, written by Mojca Ravnik, describes the project's history and is published in Italian and Slovene. The other articles are divided into three thematic sections, which also represent the main aims and activities of the ZBORZBIRK project.
In the first section, the authors address the problem of research, conservation and promotion of cultural heritage in relation to tourism. The integration of tourism and heritage practices is a major challenge to modern ethnological and anthropological research. In the second section, the authors focus on the intangible heritage, primarily on oral and linguistic tradition that enriches the collections of the project area. The third section addresses the culture of the project area. By highlighting museum practices and other forms of cultural heritage protection by public or private institutions or individuals, the authors address to a variety of issues that require common methodological solutions.
Articles are published in Slovene with a summary in Italian and in Italian with a summary in Slovene.Table of content

Vsebina

Mojca Ravnik
ŽIVA TRADICIJA IN ZGODOVINSKI SPOMIN V DOLINI IDRIJE - IZHODIŠČE PROJEKTA KULTURNA DEDIŠČINA V ZBIRKAH MED ALPAMI IN KRASOM (ZBORZBIRK)
TRADIZIONE VIVENTE E MEMORIA STORICA NELLA VALLE DELLO JUDRIO – PRESUPPOSTO DEL PROGETTO L'EREDITÀ CULTURALE NELLE COLLEZIONI FRA ALPI E CARSO (ZBORZBIRK)

Gian Paolo Gri
PATRIMONIO ETNOANTROPOLOGICO E TURISMO: OPORTUNITÀ E TRANELLI
ETNOANTROPOLOŠKA DEDIŠČINA IN TURIZEM: PRILOŽNOSTI IN PASTI

Sandro Quaglia
TURISMO CULTURALE IN VAL RESIA: L'ESPERIENZA DEL LABORATORIO SPOZNATI REZIJO / CONOSCERE RESIA
KULTURNI TURIZEM V DOLINI REZIJE: IZKUŠNJE DELAVNICE Z NASLOVOM SPOZNATI REZIJO / CONOSERE RESIA

Saša Poljak Istenič
KULTURNI TURIZEM IN ČEZMEJNI PROJEKTI
RAZUMEVANJE TURISTIČNIH POTENCIALOV KULTURNE DEDIŠČINE V PROJEKTIH ČEZMEJNEGA SODELOVANJA MED SLOVENIJO IN ITALIJO

IL TURISMO CULTURALE E I PROGETTI TRANSFRONTELIERI LA COMPRESIONE DEL POTENZIALE TURISTICO DELL' EREDITÀ CULTURALE NEI PROGETTI DI COOPERAZIONE  TRANSFRONTALIERA TRA SLOVENIA E ITALIA

Inga Miklavčič-Brezigar
DEDIŠČINA MED TEORIJO IN PRAKSO KULTURNEGA TURIZMA:
O POMENU INTERPRETACIJE DEDIŠČINE IN KOMUNIKACIJE MED MUZEJSKIMI STROKOVNJAKI IN ZBIRATELJI

PATRIMONIO TRA TEORIA E PRASSI DEL TURISMO CULTURALE: SUL SIGNIFICATO DELL’INTERPRETAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA COMUNICAZIONE TRA I PROFESSIONISTI MUSEALI E I COLLEZIONISTI

Tanja Rijavec
IZZIV TERENSKEGA DELA IN VZPOSTAVITVE STIKA Z INFORMATORJI PRI IZVEDBI POPISA
LA SFIDA DELLA RICERCA SUL CAMPO E DELL’INSTAURAZIONE DI UN CONTATTO CON GLI INFORMATORI NELL’ELABORAZIONE DELL’INVENTARIO

Barbara Ivančič Kutin
TERENSKO GRADIVO OB DOKUMENTIRANJU ZGODB O ZBIRKAH IN PREDMETIH
MATERIALI DI RICERCA SUL CAMPO NELLA DOCUMENTAZIONE DI STORIE DELLE COLLEZIONI E DEGLI OGGETTI

Monika Kropej Telban
USTNO IZROČILO OB SEVERNI SLOVENSKO-ITALIJANSKI MEJI
TRADIZONE ORALE LUNGO IL CONFINE SLOVENO-ITALIANO SETTENTRIONALE

Roberto Dapit
LA TRADIZIONE ORALE SLOVENA NELLA PROVINCIA DI UDINE: RICERCA E VALORIZZAZIONE
SLOVENSKO USTNO IZROČILO V VIDEMSKI POKRAJINI: RAZISKOVANJE IN VREDNOTENJE 

Danila Zuljan Kumar
NAREČJA ZAHODNEGA SLOVENSKEGA JEZIKOVNEGA PROSTORA
I DIALETTI DELLO SPAZIO SLOVENO OCCIDENTALE

Nataša Gliha Komac
VPOGLED V KULTURNO DEDIŠČINO KANALSKE DOLINE: LJUDSKA RELIGIOZNOST DOLINSKEGA PREBIVALSTVA KOT POMEMBEN ELEMENT VSAKDANJE STVARNOSTI
SGUARDO SULL‘EREDITÀ CULTURALE DELLA VAL CANALE: RELIGIOSITÀ POPOLARE DEGLI ABITANTI COME ELEMENTO IMPORTANTE DELLA REALTÀ QUOTIDIANA

Špela Ledinek Lozej
OGNJIŠČA V ZBIRKAH MED ALPAMI IN KRASOM
I FOCOLARI NELLE COLLEZIONI TRA LE ALPI E IL CARSO

Irena Lačen Benedičič
KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA RATEČ
PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DI RATEČE

Zdenka Torkar Tahir
RATEČANI IN NJIHOVA ETNOLOŠKA DEDIŠČINA V MEJNEM KOTU TREH DEŽEL
GLI ABITANTI E L'EREDITÀ ETNOLOGICA DI RATEČE NEL PUNTO D'INCONTRO DI TRE PAESI

Karla Kofol
PRIVATNE ZBIRKE GORNJEGA POSOČJA TER NJIHOVO SODELOVANJE S POOBLAŠČENIMI MUZEJI IN PRISTOJNIMI INSTITUCIJAMI
LE COLLEZIONI PRIVATE DELL’ALTO ISONZO E LA COLLABORAZIONE CON I MUSEI AUTORIZZATI E LE ISTITUZIONI COMPETENTI

Tanja Gomiršek
SPREMEMBE V SESTAVU ŽENSKE BALE OD 1. POLOVICE 19. STOLETJA DO OBDOBJA PO 1. SVETOVNI VOJNI: VPRAŠANJA OB INTERPRETACIJI OHRANJENIH TEKSTILIJ V ETNOLOŠKI ZBIRKI DRUŽINE SIRK
MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DELLA DOTE DELLE SPOSE DALLA PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO AL PERIODO DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE: QUESTIONI RELATIVE ALL’INTERPRETAZIONE DEI MANUFATTI TESSILI CONSERVATI NELLA COLLEZIONE ETNOLOGICA DELLA FAMIGLIA SIRK

 
price


Keywords
collecting
collections
collective volume
cross-border area
cross-border cooperation
cultural heritage
cultural tourism
ethnological collections
Karst
museum collections
museums
Resia
Slovenia
Val Canale
Venetian Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR