Bedenice. Kraški šopek Milka Matičetovega iz Koprive

Avtor: Božidar Premrl
Leto: 2019


Bedenice so tretja knjiga, ki jo avtor posveča Koprivi na Krasu. V njej ima glavno besedo pokojni etnolog in slovstveni folklorist Milko Matičetov mednarodnega slovesa, ki je zapustil ogromno neobjavljenih zapisov iz Koprive in kraške okolice. Obsežnost, bogastvo in pestrost teh domoznanskih, etnografskih in folklorističnih zapiskov, ki so nastajali od njegovih mladih let dalje, so narekovali še eno zajetno knjigo, katere poglavitna vsebina sega od zgodovinskih izročil iz starih in polpreteklih časov ter folklornih in drugih ljudskih pripovedi, zgodb, pronicljivih portretov vaščanov in vaščank do raznih anekdot, pravljic, pesmi, molitev, pregovorov, rekov, vaških špotljivk, starih narečnih besed in drugega drobiža. Njegova rokopisna zapuščina je dopolnjena s prepisi tonskih posnetkov pripovedovalcev in pevcev iz Koprive, ki jih je prispeval Glasbenonarodopisni inštitut iz Ljubljane, avtor knjige pa jo je še obogatil z živim kraškim izročilom ter s sorodnimi zapisi in objavami drugih avtorjev, med katerimi je treba posebej omeniti zapiske avberskega župnika Virgila Ščeka. S to knjigo je sklenjena trilogija o Koprivi, ki obsega materialno, družbeno in duhovno kulturo kraških ljudi.

Predstavitev življenjske zgodbe Milka Matičetovega je v knjigi v veliki meri prepuščena kar njemu samemu. O sebi pripoveduje v svojih spominskih in dnevniških zapiskih ter v izbranih mladostnih leposlovnih in drugih spisih, pismih in intervjujih, v katerih se, tako kot zmerom, izraža s sočnim in slikovitim jezikom, zvestim pristni ljudski govorici in metaforiki.

Tem avtobiografskim in biografskim zapisom sledijo urejeni prepisi zapiskov iz njegovih terenskih zvezkov, ki jih je začel pisati že leta 1933, ko je imel komaj trinajst let. Ti zapisi imajo zelo pestro vsebino, od zgodovinskih izročil iz starih časov, folklornih in drugih ljudskih pripovedi, psiholoških portretov koprivskih vaščanov in vaščank, smešnih zgodb in anekdot do pravljic, vraž, pesmi, molitev, pregovorov, rekov, vaških zbadljivk in narečnega besedišča.

S preverjanjem in spraševanjem med ljudmi na terenu, z iskanjem v arhivskih virih ter v starejši in novejši literaturi je avtor zvedel še precej drugih različic in dopolnitev takih besedil in folklornih obrazcev. Ti dodatki so v knjigi navedeni takoj za ustreznimi besedilnimi enotami Matičetovega v pisavi, ki je za stopnjo manjša od njih, da se že na pogled ločijo od njih. V posebnem poglavju so besedila Matičetovega dopolnjena še s prepisi pesmi in pripovedi Koprivk in Koprivcev, ki sta jih leta 1959 v sodelovanju z njim v Koprivi posnela in zapisala sodelavca Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU iz Ljubljane Valens Vodušek in Zmaga Kumer.

V nadaljevanju je v knjigo uvrščenih nekaj pisem, ki si jih leta 1947 Matičetov izmenjal s tomajskim župnikom in domoznancem Albinom Kjudrom. Iz njih veje živo zanimanje Matičetovega za slovensko epigrafiko na območju Primorske, ki jo je v letih 1947 do 1953 obravnaval v Ljudskem tedniku, Primorskem dnevniku in Slovenskem Jadranu pod naslovom Primorski ljudski napisi. Iz te serije so v knjigi ponatisnjeni napisi, o katerih je govor v omenjeni korespondenci, razen napisov iz Koprive, ki so bili že objavljeni v knjigi Kraški kruh. Ta izbor napisov, vklesanih v kamen ali naslikanih na les, je opremljen z dodatnimi informacijami, podatki in ugotovitvami pisca knjige.

Pri nekaterih drugih ponatisih objavljenih del Milka Matičetovega je upoštevan predvsem »kraški kriterij«, zato so nekatera besedila precej skrajšana oziroma so iz njih izpuščeni deli, ki presegajo ta okvir. Ta izbrana dela segajo od leposlovnih in drugih prispevkov, objavljenih v skrivnih dijaških listih med šolanjem v malem semenišču v Gorici, do raznih predvojnih in povojnih člankov z etnološko in folkloristično tematiko.

V drugem delu knjige je objavljenih še nekaj pomembnejših dopolnitev in popravkov h knjigama Kraški kruh in Slavno županstvo v Koprivi. V njih je še nekaj na novo odkritih zanimivosti o kamniti arhitekturi in spomenikih v Koprivi in na Brjah, o koprivskih kamnolomih, o koprivskih in drugih s Koprivo povezanih kamnosekih ter njihovih izdelkih. Tako kot prvi dve knjigi ima tudi ta na koncu obsežen slovar narečnih in drugih manj znanih besed.

Decembra 2019 je kot e-knjiga izšel še dodatek, gradivo, ki ni bilo vključeno v tiskano knjigo.Kazalo vsebine

Knjigi na pot (Monika Kropej Telban in Ingrid Slavec Gradišnik)
Uvod (Božidar Premrl)
Zasnova knjige (Božidar Premrl)

I
Milko Matičetov

Milko Matičetov, s Krasa doma, moj tate
Izbrani pogovori z Milkom Matičetovim in objave ob njegovih jubilejih (Zarja Koliševska)
Pogovor z dr. Milkom Matičetovim (Marko Terseglav)
Milko Matičetov – rojak iz Koprive (Nataša Kobal)
Pogovor z Milkom Matičetovim ob prejemu Štrekljeve nagrade (Uredništvo revije
Kras)
Besedila iz predala
Iz dnevniških zapisov Milka Ukmarja v letih 1936/37
Mladostni spomini v terenskih zvezkih
O nuncih, nuncah in strinah iz »zlate Koprivce«, da o Brejcih in drugih niti ne govorimo
Koprivci
Brejci
Kaj pravijo o Koprivcih
Koprivski uhači
Koprivci zmerom v vojski zoper Skopeljce
Koprivci in divji Hruševljani
Kraševci, Pivčani, Čiči in Marija Terezija
Črnogorci in Bosnjaki, Cigani in Romuni v Koprivi
Koprivski gospodje
Zgodbe starih časov
Stara Kopriva – Ajdovska vas
Gotska cerkev sv. Lovrenca pri Koprivi
Grad in cerkev sv. Elije na Brjah
O novi cerkvi v Koprivi
Božje poti
Nekaj drobiža o Krasu, Koprivi in še čem
Včasih je bilo
Nenavadni dogodki
Kontrabantarji
Berači
Vinske mušice
Vojska, vojaki, vojni časi
Kaj pravijo o drugih vaseh po Krasu in okolici

Avber. Dane pri Sežani. Gorjansko. Griže na Vrheh. Hruševica. Kobjeglava. Krajna vas. Križ. Miren. Nanos. Opatje selo. Otlica. Pliskovica. Ponikve. Raša. Repen. Sežana. Skopo. Šepulje. Štanjel. Tomaj. Vipava
To in ono od kdove kod
Kmečko gospodarstvo
Nekdaj so vse vasi imele črednika in ovčarja
Včasih so jeli bolj revno
Kako so se nekdaj oblačili in nosili
Kako in kje so prali in kako so se umivali
Stare navade in šege – kako so živeli
Fantovanje in svatbe
Smrt
O knjigah, branju, učiteljicah in učiteljih
Domače zdravilstvo
Vera, pobožnost, vraževerje
Črnošolci in črne bukve
Zakladi cvetejo
Coprnije, uroki in zagovori
Coprnice
Hudič, zlodej,
škratle, spak
Vedomci, kresniki
Nekdaj je bilo več strahov
Štorklje
Šembilja
Molavar
Plesi in godci
Razlagalne povedke
Legende
Smešne in zabavne zgodbe
Smešne zgodbe Edvarda Noviča - Štefetovega in Rudolfa Guliča - Lahovega
Zgodbe Edvarda Štefetovega
Zgodbe Rudolfa Lahovega
Pravljice
Kralj Matjaž
Tri hčere, grofovič in hudič
Rešena nevesta
Mačeha izdala hčeri hudiču
Užaljene duše
Kako sem volka skojnal
Pesmi vsake sorte
Pesmice
Razne pesmi
Otroške
Kako razni ptiči pojejo
Kolednice
Razne šaljive
Iz
Slovenskih ljudskih pesmi
Pesmi in pripovedi iz Koprive s tonskih posnetkov
Pesmi
Pripovedi
Uganke
Zbadljivke
Vaške
špotljivke
Imenske zbadljivke
Kako zvoni po vaseh
Vremenska in časovna prerokovanja in vraže
Prerokbe
Vraže - reki
Pregovori in reki
Svetniki in svetnice v vremenskih pregovorih in rekih
Še pest pregovorov in rekov o vremenu in času
Reki in rečenice o svetnikih in svetih rečeh
Pobožni vzkliki in vzdihljaji
Rečenice in rekla
Življenjske modrosti
Modrosti iz kmečkih ust
O fantih in puncah
Posmehljive in hudomušne
O pticah in živalicah
Primere ali
priglihe
Tako se reče
Narečno besedišče
Rastline: rože, pleveli, trave, zeli, gobe
Korespondenca s tomajskim župnikom Albinom Kjudrom

Objavljena besedila (izbor)
Primorski ljudski napisi v Ljudskem tedniku
1. Cerkev sv. Martina v Grižah z najstarejšim slovenskim napisom na Primorskem
2. Slap in slapenski most z napisom imenitnega mojstra Antona Trošta
42. Kreplje – porton Starešinovih iz časa »francoske vojske«
43. Kreplje in ponovno štancar Luka Brundula
48. Podraga –
kolona Žepanovskih
93. Križ pri Sežani s križem dveh Jožefov Macarolov na žegnu
102. Skopo – šap štirne pri Blažkovih Na kalu
Neobjavljena napisa iz Dutovelj in Godenj
Nagrobnik Blaža Tavčarja iz Godenj na dutovskem pokopališču
Napisni kamen pri Blaževih v Godnjah
Leposlovni in drugi spisi iz dijaških listov

Tihe besede
Kralj Matjaž
Oj, lepa kraška vas!
Slovenska narodna pesem
O tujkah

Gmajna
Še bomo ostali, čeprav nam diši pelin
Pismo o narodnem blagu
Kraška narodna
1316
Jutro
Brinjevke
Domače pokopališče
Mestno pokopališče
1320
Mrtvi materi1321
Druge izbrane predvojne objave
Narodni pregovori
Ljudska modrost
Kako je na Pivki
Koledovanje v tomajski župniji na Krasu in v Trebčah
Izbrane povojne objave
Kraško premoženje
Utrinki iz ljudskega pesništva
Veliki Škržadar. Sonce me sili peti
Ime Štanjela v skrivni govorici Rezijanov: »Nabuzec« (sveder)
Hišna imena v krajevni skupnosti Štanjel
Slovenskim Orlícam pristrižene peruti. Ženska onomastika od srednjega veka do danes

II
Dopolnitve in popravki h knjigama o Koprivi (Božidar Premrl)
Dopolnitve h knjigi
Kraški kruh njeni kamnolomi in kamnarji
Dopolnitve h knjigi Slavno županstvo v Koprivi. Zgodovina iz turna Sv. Elije

III
Slovar narečnih in drugih manj znanih besed

IV
Viri in literatura
Viri
Literatura
Spletni viri
Terenski zvezki in dnevniki Milka Matičetovega
Objave Milka Matičetovega (Milko Ukmar, Vane Bilič, Jape Kruh, Vane Orel) o Krasu in Kraševcih
Radijska oddaja
Pripovedovalci
Strokovni svetovalci
Znaki, kratice in krajšaveŠe ...

Iztok Ilich: Božidar Premrl: Bedenice: Kraški šopek Milka Matičetovega iz Koprive; Rtvslo.si, 20.11.2019

Olga Knez: Mejni človek, ki je povezal Slovence v Furlaniji s Slovenijo. 100-letnica rojstva Milka Matičetovega; Primorski dnevnik, 11.9.2019, str. 7-8

Julijan Čavdek: Kraški šopek Milka Matičetovega; Radio Trst A, 22. 7. 2019

Marica Uršič Zupan: Poklon etnologu iz Koprive; Primorske novice, 19.7.2019Redna cena
39,00 €

Spletna cena
35,10 €


Ključne besede
Kopriva
Matičetov, Milko
slovensko ljudsko izročilo
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR