Srbi in Slovenci: migranti, manjšina, kolektivne identitete in spomini

Opis

Cilj projekta je osvetliti radikalne spremembe statusa Srbov v Sloveniji in Slovencev v Srbiji, ki so nastale z razpadom Jugoslavije in nastankom novih držav. Posledice teh političnih sprememb so opazne  tudi v percepciji tega položaja in v (kulturni) identiteti izseljenskih skupnosti, ki so predmet raziskovalnega projekta. Identitete in samopercepcije Srbov v Sloveniji in Slovencev v Srbiji so spremenljive, kontekstualne in podvržene rekonceptualizacijam, tako zaradi notranje dinamike v izseljenskih skupnostih kot zaradi odnosa obeh obravnavanih držav do izseljenskih skupnosti. Soustvarjajo jih številni družbeni, kulturni, politični in ekonomski idr. dejavniki. Srbe in Slovence vežejo številni stiki,  izkušnje in spomini na skupno življenje v Kraljevini Jugoslaviji in bivši SFRJ: ti so del njihovih osebnih, nacionalnih in transnacionalnih identitet, ki imajo svoje markerje in simbole - razdruževalne in povezovalne. S teh izhodišč je projekt namenjen obravnavi izbranih tem oz. različnih načinov, prek katerih posamezniki in skupine v obeh nacionalnih okoljih podoživljajo  svoje pripadnosti – bodisi slovenstvu, bodisi srbstvu, jugoslovanstvu ali čemu hibridnemu. Posebna pozornost bo namenjena doživljanju in označevanju etnične/nacionalne pripadnosti, vzajemno pripisanim identitetam in specifičnim doživljanjem jugoslovanstva pred in po letu 1991.


Tip
Projekt

Tip projekta
bilateralni projekt

Ključne besede
Slovenci
Srbi
identiteta
kultura
migranti
manjšina

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220
Narodopisje H400