ZRC.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 1994


Prva zbirka Založbe ZRC je bila namenjena objavam izvirnih znanstvenih monografij s področja humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved. S povečanjem knjižne produkcije je razpadla na več zbirk.


Naslovi

Publikacija
Razpotja izseljencev
Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev
ZRC 25

Leto: 2000
Avtorica: Breda Čebulj Sajko


Publikacija
Karel Štrekelj
Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti
ZRC 28

Leto: 2001
Avtorica: Monika Kropej


Publikacija
Prostor in umetnost
Prostor med filozofijo, likovno umetnostjo in znanostjo – Leonardo da Vinci, László Moholy-Nagy in Andy Warhol
ZRC 26

Leto: 2000
Avtor: Ernest Ženko


Publikacija
Potujoči srednji vek
Cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem
ZRC 20

Leto: 1998
Avtor: Miha Kosi


Publikacija
South China Karst 1
ZRC 19

Leto: 1998
Avtorji: Huang Chuxing, Franci Gabrovšek, Nadja Zupan Hajna, Liu Hong, Martin Knez, Janja Kogovšek, Shi Mengxiong, Andrej Mihevc, Bojan Otoničar, Metka Petrič, Zhang Shouyue, Tadej Slabe, Stanka Šebela, Wu Wenqing, Chen Xiaoping, Jin Yuzhang


Publikacija
Mirnska dolina
Regionalna geografija porečja Mirne na Dolenjskem
ZRC 21

Leto: 1998
Avtorica: Maja Topole


Publikacija
Obrat Gillesa Deleuza
Teorija subverzije in ideja popolne ontologije v Logiki smisla in Anti-Ojdipu
ZRC 17

Leto: 1997
Avtor: Tomaž Erzar


Publikacija
Barok v kamnu
Ljubljansko kamnoseštvo in kiparstvo od Mihaela Kuše do Francesca Robbe
ZRC 8

Leto: 1995
Avtor: Blaž Resman


Publikacija
Pravljica in stvarnost
Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine
ZRC 5

Leto: 1995
Avtorica: Monika Kropej


Publikacija
Imago iustitiae
Historični sprehod skozi preiskovanje, sojenje in pravo pri plemstvu v poznem srednjem veku
ZRC 3

Leto: 1994
Avtor: Dušan Kos


Publikacija
Med gradom in mestom
Odnos kranjskega, slovenještajerskega in koroškega plemstva do gradov in meščanskih naselij do začetka 15. stoletja
ZRC 1

Leto: 1994
Avtor: Dušan Kos


Ključne besede
17.-18. st.
baročno kiparstvo
barok
cerkveno kiparstvo
kamnoseštvo
Ljubljana
oltarji
Slovenija
slovensko kiparstvo
zgodovinski pregledi
kras (geologija)
kraške jame
skalni reliefi
speleogeneza
speleomorfologija
študije
lokalne skupnosti
narodna identiteta
obmejna območja
Zgornjekolpska dolina
Evropa
kulturna zgodovina
politična zgodovina
socialna zgodovina
zborniki
zgodovinopisje
13.-14. st.
plemstvo
pravna zgodovina
pravni sistemi
pravo
sodišča
sodni postopek
srednjeveško pravo
srednji vek
baročna glasba
monografije
organisti
Posch, Isaac
skladatelji
bibliografije
biografije
etnologi
slavisti
slovensko ljudsko slovstvo
Štrekelj, Karel
historična slovnica
narečja
praslovanščina
samoglasniki
slovenščina
družbena struktura
meščanstvo
fosili
koralnjaki
mezozoik
paleontologija
paleozoogeografija
paleozoologija
stratigrafija
agrarna geografija
fizična geografija
kmetijstvo
pokrajinska ekologija
regionalna geografija
socialna geografija
tla
etnocentrizem
imigrantska družba
kulturna identiteta
medkulturno sporazumevanje
mednarodne migracije
slovenski izseljenci
Švedska
večkulturnost
20. st.
Deleuze, Gilles
francoska filozofija
poststrukturalizem
teoretska psihoanaliza
Adamič, Louis
ameriška književnost
cenzura
emigrantska književnost
slovenska književnost
uredništvo
ceste
promet
prometne poti
prometno omrežje
disertacije
družbene razmere
etnologija
kmečka dela
slovenske ljudske pravljice
stvarnost
vera
geometrija
grška filozofija
Leonardo da Vinci
likovna umetnost
modernizem
Moholy-Nagy, László
perspektiva
postmodernizem
prostor
renesansa
slikarstvo
Warhol, Andy
Avstralija
avtobiografije
vsakdanje življenje
cestni promet
cestno omrežje
ekonomska zgodovina
gospodarska zgodovina
gradnja cest
vzdrževanje
biologija
botanika
cvetnice
fitogeografija
praprotnice
Pteridophyta
Kitajska
kraške vode
kraški pojavi
krasoslovje
raziskave
speleologija
datiranje
Divaški kras
Kras
siga
geološke karte
jamski rovi
Postojnska jama
tektonika
tektonska zgradba
ekspresionizem
Grum, Slavko
Jarc, Miran
literarne študije
Pregelj, Ivan
Bela krajina
etnične skupine
hrvaške ljudske pesmi
srbske ljudske pesmi
uskoki
etnografija
etnografski filmi
mediji
narodopisje
videotehnika
vizualna dokumentacija
slovenska ljudska glasba
slovenske ljudske pesmi
intervjuji
izseljenska društva
kulturna društva
Slovenci


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR