Več glav več ve. Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi
Zwei Köpfe wissen mehr als einer. Phraseologie und Parömiologie im Wörterbuch und Alltag
Two Heads are Better Than One. Phraseology and Paremiology in Dictionaries and in Everyday Use


Uredili: Saša Babič, Vida Jesenšek
Leto: 2014


Monografija prinaša prispevke, ki so nastali na podlagi referatov na mednarodni konferenci Več glav več ve. Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi, ki je potekala v Mariboru in Ljubljani 18. in 19. aprila 2013. Sodelovanje dveh projektov: Frazeologija nemškega jezika: nemško-slovenski medkulturni in kontrastivni vidiki (Oddelek za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru bor) in Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa (Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU Ljubljana) na skupni konferenci je pokazalo na preplet frazeoloških in paremioloških tem. Različni pristopi osvetljujejo aktualne teme in vprašanja, povezana s historičnimi obravnavami, vključenostjo frazemov in pregovorov v jezikovni pouk in sodobnimi pristopi k zbiranju, objavljanju in obravnavanju paremioloških enot.Kazalo vsebine

Kazalo vsebine

I Frazeologija in paremiologija slovenskega in nemškega jezika v dveh raziskovalnih projektih / Phraseology and Paremiology of Slovene and German in the Scope of Two Research Projects

1 Frazeologija nemškega jezika: slovensko-nemški kontrastivni in medkulturni vidiki. Predstavitev projekta / Presentation of the Project Phraseology of the German Language: German-Slovene

Intercultural and Contrastive Aspects  (Vida Jesenšek)

2 Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa. Predstavitev projekta / Presentation of the Project Slovenian Proverbs as Cultural Heritage: Corpus Classification

and Editing (Marija Stanonik )

II Frazeologija in paremiologija v vsakdanji rabi. Etimološki, kontrastivni, družbeni in didaktični vidiki / Phraseology and Paremiology in Everyday Use: Etymological, Contrastive, Societal and Didactic Aspects

3 Pregovori v Svetem pismu / Proverbs in the Bible (Bogdan Dolenc)

4 Non scholae sed vitae discimus: vpliv klasične gimnazije na prevzemanje latinskih pregovorov v slovenščino / Non Sholae Sed Vitae Discimus: The Influence of Grammar School on Adopting Latin Proverbs into Slovenian Language (Sibil Gruntar Vilfan)

 

5 Ekvivalentnost slovaških in slovenskih pregovorov. Pristop k tipologiji ekvivalentnosti / Equivalence Between Slovak and Slovene Proverbs: An Approach Towards a Typology of Equivalence (Peter Ďurčo, Matej Meterc)

6 (Iz)lastnoimenske sestavine v slovenskih in nemških frazemih / (De-)Onymic Components in Slovene and German Phrasemes (Melanija Larisa Fabčič, Elizabeta Bernjak )

7 Poznavanje in raba slovenskih pregovorov. Študija iz vzhodnega dela slovenskega jezikovnega prostora / Knowing and Using Proverbs: A Study of the Eastern Part of the Slovene Language

Realm (Alja Lipavic Oštir)

8 Phraseologie im GER und Deutsch als Fremdsprache: Wieso, weshalb, warum? / Phraseology in CEFR and German as a Foreign Language: When, How, Why? (Erla Hallsteinsdóttir)

9 Phraseologische Einheiten im DaF-Unterricht: Vorschlag eines didaktischen Konzepts / The Use of Phraseological Units in Teaching German as a Foreign Language: A Proposal for a Didactic Concept (Brigita Kacjan, Saša Jazbec )

10 Multifaktorielle Analyse der rezeptiven Verarbeitung von idiomatischen Phrasemen im Deutschen als Fremdsprache / Multifactorial analysis of the comprehension of idiomatic phrasemes in German as a foreign language (Teodor Petrič )

III Frazeologija in paremiologija v slovarju. Metodološki vidiki / Phraseology and Paremiology in Dictionaries: Methodological Aspects

11 Priprava in preverjanje paremiološkega gradiva za objavo / Preparation and revision of paremiological material for publication (Saša Babič, Simona Janež, Matej Veider)

12 Pregovori in reki na Koroškem / Proverbs in Carinthia (Martina Piko-Rustia )

13 Zur Darstellung von Sprichwörtern in deutsch-kroatischen Übersetzungswörterbüchern / Presentation of Proverbs in Bilingual German-Croatian Dictionaries (Željka Matulina )

14 Die pragmatische Orientierung der Idiomatik Deutsch-Spanisch (2013): eine Brücke zwischen Metaphraseografie und Phraseografie / Pragmatic Orientation of the Bilingual Idiomatic

Dictionary Idiomatik Deutsch-Spanisch (2013): A Bridge Between Metaphraseography and Phraseography (Carmen Mellado Blanco )

15 Spletni frazeološko-paremiološki portal: redakcijska vprašanja ob slovenskem jezikovnem gradivu / Phraseological-Paremiological Web Portal: Observing Editing Issues Based on Slovenian Language Data (Vida Jesenšek, Natalija Ulčnik )

16 Text Search Engine for the Purpose of Linguistic Research (Marjan Krašna, Bojan Bedrač, Vida Jesenšek)

Spremna beseda (Vida jesenšek, Saša Babič)

Foreword (Vida jesenšek, Saša Babič)

Imensko kazalo / Index


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
frazeologija
mednarodna posvetovanja
nemščina
paremiologija
slovarji
slovenščina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR