Skrivnostni tujec in demonski sovražnik. Drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori

Avtorica: Anja Mlakar
Leto: 2019


V monografiji so na podlagi slovenske slovstvene folklore analizirani prikazi različnih tujcev, ki so bili prisotni na slovenskem ozemlju v preteklosti ali pa so prisotni še danes. Kljub pogosto stereotipizirani podobi tujcev, je raziskava pokazala, da se v pripovedih skriva izredna globina in kompleksnost, predvsem pa ta podoba pove več o Nas kot o Njih. Monografija prinaša teoretski pregled dosedanjih raziskav o drugosti v folkloristiki ter izbrane primere Drugih iz slovenske folklore umešča v širši mednarodni okvir s folklorističnega, antropološkega in zgodovinskega zornega kota. Zgodbe o Turkih, Napoleonovih Francozih in Hunih odražajo preplet zgodovinskih dejstev, arhetipskih predstav o nevarnih tujcih in ideoloških vplivov. Te povedke so močno vpete v fizični prostor in kot materializirani opomniki na njeno preteklost krepijo identitetno pripadnost predstavnikov skupnosti. Prikaz zgodovinskih agresorjev v slovenskem izročilu je seveda nekoliko drugačen od prikaza Judov in Romov, s katerimi so bili prebivalci slovenskega ozemlja v povsem drugačnem stiku.

Podobno velja tudi za novodobne tujce, ki jih tvorijo priseljenci iz drugih držav, za vse pa je značilno stereotipiziranje, generaliziranje ter projiciranje strahov in fantazij na Druge.Kazalo vsebine

Predgovor
Uvod
Konceptualizacija drugosti
     Izvori in teoretski pristopi
     Zakaj sploh drugačimo?
     Drugost in skupnost
     Etnična skupnost
     Kategorizacija in negacija
     Kako se Drugi definira?
     Drugost in tujost
     Etnocentrizem
     Stereotipi
Identiteta in drugost v folkloristiki: dosedanje raziskave
     Tujci med »Nami«
     Nadnaravni tujci
     Skupne značilnosti Drugega v folklori
Odmevi iz preteklosti – zgodovinski Drugi
     Turki
     Turki v kontekstu barbarstva in ideologije
     Turki v slovstveni folklori
          Turki kot demonizirani barbarski Drugi
          Religijska dihotomija
          Etnična podobnost/različnost in jezikovna drugačnost Turkov
          Začetki naselja po turškem napadu
          Zamenljivost različnih vrst drugosti v folklori in Turki
          Turška drugost v folklori v odnosu do (fizičnega) prostora
          »Nadnaravno« v folklori o Turkih
          Lik junaka
          Sklepne misli
     Francozi
     Francozi v slovstveni folklori
          Kolektivni spomin na čas francoske okupacije
          Nadnaravno v folklori o Francozih
          Materializacija folklore o Francozih
          »Francoski čas« in »turški čas«
          Sklepne misli
     Huni
     Huni v slovstveni folklori
Drugost v odnosu do preteklosti, kolektivnega spomina in folklore: možni razlogi za neskladja med zgodovinsko resničnostjo in folkloro
Nova obzorja, stari toposi proti starim idejam v novi preobleki: folklora in kolektivni spomin
     Zgodovinski drugi v odnosu do zgodovinske resničnosti
Stoletja bližine in nerazumljenosti – večni Drugi
     Romi oz. Cigani
     Zgodovina Romov
     Položaj Romov v Sloveniji
     Folkloristične raziskave o Romih
     Slovstvena folklora o Romih
          Folklora o Romih v prostoru: Romi kot ustanovitelji naselja in toponimi
          Strašenje z Romi kot vzgojno sredstvo
          Folklora o tem, s čim se Romi preživljajo
          Nadnaravno v povedkah o Romih
          Ljubezenska/zakonska zveza z Rominjo
          Nomadstvo in drugačen življenjski slog Romov
          Zunanja podoba Romov in higiena
          Neumni vs. pretkani Romi
          Sklepne misli
     Judje
          Zgodovina Judov na Slovenskem
          Problematika raziskovanja Judov na Slovenskem
          Judje kot Drugi v folklornih predstavah
          Dosedanje raziskave v slovenski folklori
          Slovstvena folklora o Judih
          Sklepne misli
Drugi med nami: aktualni Drugi
     O aktualnih Drugih
     Diskurzi o priseljencih in prišlekih v Sloveniji
     Tematika priseljencev v sodobnih povedkah
     Sklepne misli
Zaključek
Literatura
Indeks pojmov
The Mysterious Stranger and the Demonic Enemy: “The Other” and Otherness in Slovene Folk NarrativesŠe ...Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
drugost
Francozi
Huni
identiteta
imigranti
Judje
kolektivni spomin
Romi
slovstvena folklora
Turki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR