Skip to main content
Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v gornji Vipavski dolini in okolici


Avtor: Božidar Premrl
Leto: 2022


Knjiga o nesmrtnem kamnu in njegovih mojstrih v gornji Vipavski dolini in okolici je najobsežnejše delo Božidarja Premrla z etnološko in umetnostnozgodovinsko tematiko, ki obravnava kamnito dediščino in njene ustvarjalce različnih strok v časovnem razponu več kot petsto let. Poleg tam rojenih in delujočih stavbarjev, kamnosekov, zidarjev in kiparjev predstavlja tudi vse ustvarjalce s kamnom iz drugih slovenskih ter tujih krajev in dežel, ki so s svojimi deli obogatili sakralno in profano arhitekturo na obravnavanem območju. Sega od gotskih stavbarjev in kamnosekov preko baročnih arhitektov, altaristov in kiparjev do goriških in ljubljanskih kamnosekov in kiparjev v 19. in 20. stoletju. V njej so zapolnjene številne vrzeli v stavbni zgodovini nekaterih pomembnejših vipavskih cerkva, precej so dopolnjeni opusi nekaterih velikih imen umetnostne zgodovine, prinaša pa tudi mnoga doslej neznana avtorska imena in njihova dela. S svojo kompleksnostjo, večplastnostjo in podatkovno izčrpnostjo je ta knjiga, ki je tudi bogato ilustrirana s številnimi slikami in risbami, svojevrstna enciklopedija kulture kamna, stavbne in kulturne dediščine ter njenih ustvarjalcev na obravnavanem območju.

To je že enaindvajseta samostojna knjiga Božidarja Premrla, ki se v svojih znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih knjigah in člankih posveča predvsem zgodovini kamnarstva in kulturi kamna na Primorskem. V tej zajetni knjigi obravnava skozi etnološko in umetnostnozgodovinsko optiko stavbno in kulturno dediščino ter njune ustvarjalce na širšem območju gornje Vipavske doline od srede 15. stoletja do današnjih dni. Poleg domačih kamnosekov, zidarjev in drugih mojstrov kamna, ki so se tam rodili in delovali, v njej predstavlja tudi vse gostujoče in tuje ustvarjalce s kamnom, ki so delovali na tem območju oziroma za tamkajšnje naročnike, s čimer širi njeno tematsko obzorje preko Ljubljane in slovenskih pokrajin do Hrvaške na vzhodu, Dunaja na severu ter Furlanije in severne Italije na zahodu. Pri njihovem razvrščanju sta smotrno kombinirana krajevno in kronološko zaporedje, ob opisih gradnje in zgodovine pomembnejših stavb pa so njihovi ustvarjalci nanizani ob teh gradbenih projektih.

Iz etnološkega zornega kota so najpomembnejša in najzanimivejša poglavja o domačih kamnosekih, o katerih je avtor poleg izčrpnih osebnih podatkov, arhivskih dokumentov o njihovem poklicu in kamnoseških delih zbral tudi ogromno ustnega izročila, ki daje besedilu značilen krajevni in narečni kolorit. Vsebinsko jedro knjige tvorijo življenjske usode in kamnoseški opusi kamnosekov Tomažičev - Sanaborcovih v Vrhpolju, njihovih sorodnikov Tomažičev - Štancarjevih v Vipavi ter Žoržev - Špicarjevih in Štancarjevih v Hraščah, Podbregu in Podnanosu; slednji so vihteli kamnoseško kladivo skozi dve stoletji, tja do šestdesetih let 20. stoletja, ko je s smrtjo Franca Žorža v Podnanosu kamnoseška tradicija na gornjem Vipavskem ugasnila. Poleg njih je avtorju uspelo v župnijskih arhivih izbrskati tudi popolnoma neznana imena kamnosekov in zidarjev od 18. do 19. stoletja v drugih vipavskih vaseh: na Lozicah, Gradišču, Slapu, v Ložah in Budanjah.

Od zunanjih kamnoseških mojstrov imajo v knjigi najpomembnejši delež Kraševci, ki so predvsem s portali in portoni kot najbolj reprezentativnimi kamnoseškimi stavbnimi členi kmečkih domačij v 19. stoletju močno zaznamovali podobo vipavskih vasi, zlasti tistih na Vipavskem gričevju. Z nepreglednim številom nagrobnikov so na prelomu 19. in 20. stoletja ter kasneje dali neizbrisen pečat tudi številnim vipavskim pokopališčem. Že življenjskih zgodb teh mojstrov iz Avbera, Koprive, Skopega, Dutovelj, Tomaja in drugih kraških vasi je dovolj za posebno knjigo. Poleg njih so predstavljeni še doslej popolnoma neznani kamnoseki iz kamnarskih vasi Skrilje in Kamnje pod Čavnom, sloviti graditelj cerkva in zvonikov Miha Blažko iz Lokavca ter nekaj izjemnih kamnosekov z obrobja Trnovskega gozda nad Vipavsko dolino, ki so tamkajšnje domačije opremili s številnimi monolitnimi oklepi vodnjakov, gorsko krajino pa oplemenitili s kiparsko izdelanimi nabožnimi znamenji.

Kakor v dosedanjih knjigah tega avtorja so obravnavani mojstri predstavljeni s čim bolj izčrpnimi in natančnimi delovnimi biografijami, družine, v katerih je delovalo več rodov kamnosekov, pa so prikazane tudi s tabelarnimi rodovniki. Mnogo zanimivih podrobnosti je dodanih v opombah pod črto, na koncu pa sta še obsežen slovar narečnih in žargonskih izrazov ter bralcem prijazen slovarček strokovnih izrazov. Knjiga je ilustrirana s številnimi slikami in risbami, ki ponazarjajo in dokazujejo pisne ugotovitve.Kazalo vsebine

Predgovor
Zasnova knjige
Geografski in zgodovinski oris

15. IN 16. STOLETJE – ČAS POZNE GOTIKE
Kamnoseki in njihova cerkvena dela na gornjem Vipavskem v obdobju pozne gotike
Datirana in »signirana« dela gotskih kamnosekov v prvi polovici 16. stoletja
Vraževerska znamenja na poznogotskih oknih in portalih
Izzvenevanje gotike in mojster Jakob Vozel iz Vipave
Kolona Tabra v Vipavi – renesančna arhitekturna in kamnoseška mojstrovina s konca 16. stoletja


MOJSTRI 17. STOLETJA
Zidarski mojster Melihar Fabian iz Štanjela in zvonik na Gočah
Zidarski mojster Janez de Chasa in njegov samostojni zvonik pri cerkvi sv. Vida v Podnanosu
Zidar in kamnosek Gašper Kink iz Avbera
Tod je hodil zidarski in kamnoseški mojster
Anže Felicijan iz Rodika
Pročelje cerkve sv. Vida v Podnanosu in »vseznal« Anže Rojina iz Brezovice v Brkinih
Veliki oltar altarista Leonarda Pacassija v cerkvi sv. Vida v Podnanosu

VIPAVSKI KAMNOSEKI V BAROČNI LJUBLJANI KONEC 17. IN V PRVI POLOVICI 18. STOLETJA
Cehovska ureditev kamnoseške in zidarske obrti na Kranjskem v baročnem času
Altarist Mihael Kuša (Cussa) iz Lokavca
Kušev naslednik Luka Mislej iz Šentvida / Podnanosa
Kamnosek Franc Grobnik alias Grumnik
Kamnoseka Urban in Matevž Brajdih

BAROČNI MOJSTRI NA DELU V GORNJI VIPAVSKI DOLINI IN NJENI OKOLICI V 18. STOLETJU IN ZAČETKU 19. STOLETJA
Beneški kipar Alvise Tagliapietra
Zidarja Simon Polanec in sin na Taboru nad Vrabčami v letu 1711
Kamnosek Janez Stopar in njegovi mejniki na »gori nad Sv. Križem«
Župnijska cerkev sv. Štefana v Vipavi in njeni mojstri v 18. stoletju po zapisih v njenih urbarjih
Delovne biografije ustvarjalcev vipavske župnijske cerkve
   Arhitekt in zidarski mojster Andrej Pretnar iz Renč
   Kamnoseka Luka in Marko Nagode v Vipavskem trgu
   Kamnosek Anton Šček z Gradišča pri Vipavi
   Kamnosek Jožef Krhne iz Vipavskega trga
   Kamnosek Jurij Žgavec iz Budanj in ostali
   Vrhpoljski kamnosek Jožef Premru – »Lapicida ex Oberfeld«
   Altarist Pasquale Lazzarini iz Gorice
   Altarist, kipar in arhitekt Paolo Zuliani iz Gradišča ob Soči
   Jožef Straub – kipar v lesu in kamnu
   Altarist Mohor Bensa alias Hermagora
   Bensa iz Gorice
   Goriška altarista Giambattista Ziperla in njegov sin Filippo
   Zidarski mojster Franc Vouk neznanega izvora
   Vipavska zidarska rodovina Nadlišek na prelomu iz 18. v 19. stoletje
Lanthierijev dvorec v Vipavi in njegov arhitekt Saverio Gianni
   Romarska cerkev Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi ter stavbna mojstra
   Martinuzzi in Pietro Antonio Bignaschi
   Kamnosek Antonio Torreani iz Gorice
   Kamnarji, zidarji in apneničarji pri stari cerkvi sv. Nikolaja v Budanjah
   Zidarji, kamnarji in apneničarji pri cerkvi sv. Jurija v Šturjah
   Zagonetni kamnosek s Slapa alias kamnosek
   Andrej Vouk in kamnosek iz Vrhpolja v cerkvi sv. Petra v Dobravljah
   Zidar Anton Galc z Lozic in njegov zvonik pri Sv. Hieronimu na Nanosu
   Pozabljeni kamnoseški mojster Matija Vidrih pri Šutnovih v Ložah
   Imenitni slapenski zidarski mojster Anton Trošt in njegov most

GOSTUJOČI MOJSTRI V 19. STOLETJU
Altarist Giambattista Geraldon Bosio iz Benetk in njegov oltar v Logu pri Vipavi
Veliki zvonik Marijine romarske cerkve v Logu, njegov snovalec in izvajalci Jurij Grabrijan, vipavski župnik in dekan, »mož scela stkan«
Gradnja zvonika v Logu in njegovi graditelji
Delovne biografije kamnosekov, ki so delali za cerkev v Logu in njen veliki zvonik
Kamnoseka Jožef in Janez Lukančič iz Kamenj in Skrilj
Kamnoseka Anton in Andrej Gerželj iz Kamenj
Štancar Valentin Čermelj v Kamnjah in Skriljah
Kamnar Andrej Rustja iz Skrilj in njegova dela
Kamnar Johan Rustja iz Skrilj
Kamnolomec Franc Černigoj iz Stomaža pod Čavnom
Kamnosek Janez Batagelj - Guznik v Kamnjah in Skriljah
Domnevni kamnosek Andrej Vodopivec - Karamelč iz Kamenj
Kamnoseki Čermelji pri Buhcu v Skriljah
»Zidarski umetnik« Miha Blažko iz Lokavca, .160 njegova rodovina in njegova dela
Grabrijanovo župnišče ali ta nov farovž v Vipavi

KAMNOSEKI IZ GORNJE VIPAVSKE DOLINE V 19. STOLETJU IN PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
VIPAVCI
Kamnoseška rodbina Štancarjevih v Vipavi
   Matija Tomažič I. (1792–1855) – prvi rod vipavskih Štancarjev   
   Matija Tomažič II. (1835–1902) in njegov brat Anton v drugem rodu
   Matija Tomažič III. (1867–1945) – zadnji vipavski Štancar
   Obdelovalec kamna Erik Vidali na Opčinah
VRHPOLJCI
Janez Kobal - mojster rogate kartuše
Kamnoseki Tomažiči - Sanaborcovi v Vrhpolju
   Kamnosek Andrej Tomažič starejši in njegova dela
   Andrej Tomažič mlajši in njegov polbrat Matevž
   Stavbenik Emil Tomažič v Ljubljani
   Kamnosek Lojze Tomažič pri Barbnih na Gradišču pri Vipavi
   Kamnosek Anton Premru - Tekelnov iz Vrhpolja
   Kamnoseki Metni in Polonini (Polon’ni): Andrej, Franc in Janez Premrl
   Zidar Janez Premrl - Polonin (1882–1916)
HRAŠČE, PODBREG IN ŠENTVID / PODNANOS
Kamnoseki Žorži iz Hrašč, Podbrega in Šentvida / Podnanosa
   Anton Žorž (1781–1847)
   Matija Žorž (1811–1878) in njegov nečak Franc
   Gašper Žorž (1843–1918)
   Franc Žorž - Štancar iz Šembida (1880–1961)
   Kamnoseki Žorži na Drenovi nad Reko na Hrvaškem
   Kamnosek Anton Žorž - Špicarjev na Štajerskem
BUDANJCI
Kamnoseki Anton in Vid Praček ter Jernej Kobal iz Budanj
Domnevni štancar samouk pri Pevcovih v Budanjah
Nova cerkev sv. Nikolaja v Budanjah in njeni mojstri
   Stavbni mojster Anton Trobec iz Trsta
   Zidarski mojster Josip Rusjan iz Renč

GORJANI V 19. IN 20. STOLETJU
Kamnosek in ljudski umetnik Anton Žgavc - Klatež s Križne Gore
Kmet, kamnosek, zidar in jeplenčar Anton Prem z Otlice
Štancar Anton Černigoj - Majerski z Ilenka na Otlici
   Kmet in samouk Jožef Krapež - Pristavski z Otlice
Kamnoseški samouki in kamni od štirn na Predmeji
   Franc Bizjak pri Štemču v Bizjaški vasi
   Andrej Černigoj V Seči
   Janez Bizjak - Žagarčk
Kako so delali štirne na Gori in pili vodo iz njih
Štancar Janez Čibej - Blažeški
Dva štancarja iz Gozda
Kamnarji z Gore v izseljenstvu v Jugoslaviji
   Kamnosek Franc Vidmar s Sinjega vrha na Kovku
   Kamnosek Anton Likar - Tone Jagruski s Predmeje

PODOBARJI IN KIPARJI 19. IN 20. STOLETJA – IN EN KAMNOSEK
Idrijski podobar in slikar Luka Čeferin
Rudar in kamnosek Karol Baloh iz Idrije
Podobar Matija Ozbič v Kamniku
Kamniški podobar Franc Ksaver Tončič
Henrik Dejak – duhovnik, kipar, rezbar in slikar samouk
Akademski kipar in rezbar Alojzij Repič iz Vrhpolja
Kipar France Gorše in spomenik Draga Bajca na vipavskem pokopališču
Kipar in slikar Tone Kralj in njegovi nagrobniki

MOJSTRI IZ GORICE IN OKOLICE V 19. IN 20. STOLETJU
Spomenik Andreju baronu Čehovinu pri Dolancih in njegovi ustvarjalci
   Kamnosek in kipar samouk Blaž Bitežnik iz Grgarja
   Kamnosek in kipar Anton Bitežnik v Gorici
   Arhitekt Maks Fabiani iz Kobdilja
   Kamnoseški mojster Anton Ušaj iz Gorice
   Kamnoseški mojster Franc Podberšič alias Francesco Poterzio iz Gorice
   Kamnoseški mojster Franc Glešič alias Francesco Glessi iz Gorice
   Kipar Giovanni Battista Novelli iz Gradišča ob Soči
   »Marmista« Marino Novelli iz Rude
   Vojni begunec Jožef Anton Marušič iz Mirna

VRHOVCI
Kamnosek Matevž Guštin - Celan v Grižah
Kamnosek Simon Hlača iz Griž

KRAŠEVCI
VOLČJI GRAD
Kamnosek Matija Jurca z Volčjega Grada
Kamnoseški mojster in ljudski umetnik Franc Štolfa starejši
Kamnosek Franc Rebula
AVBER IN GRADNJE
Kamnoseška brata Janez in Jakob Orel - Jožkova iz Avbera
Janezov naslednik Franc Orel in porton Jožkovih
Kamnosek in zidar Jožef Špeh - Špehov iz Avbera
Kmet in priložnostni kamnosek Andrej Zlobec iz Avbera
Kamnoseka Jožef in Janez Orel - Ordnova z Gradenj
Kolona Fežincovih na Razgurih in kamnosek Anton Fabjan z Gradenj
KOPRIVA
Kamnosek Anton Gulič - Lahov, prednik treh kamnoseških rodovin
Oštiraci
Anton Lavrenčič - Oštirac
Andrej Lavrenčič starejši in Andrej Lavrenčič mlajši
TOMAJ IN KAZLJE
Kamnosek Pavel Puppis - Hadasov iz Tomaja
Kamnosek in kamnolomec Jakob Pupis mlajši - Škapinov iz Kazelj
Kamnolomec in kamnosek Viktor Pipan - Turkov iz Tomaja
SKOPO IN DUTOVLJE
Kamnosek Janez Živic - Mandrjarski in njegov sin Ludvik iz Skopega
Kamnosek Ferdinand Šuc - Nande Čebevčji
Anton Šuc - Sovíčev, fini kamnosek iz Dutovelj
Klesarski mojster Jožef Petelin - Čelk iz Gorjanskega
Kamnoseki Nacki iz Kobjeglave
Kamnoseški mojster Anton Čufar iz Bazovice in ostali
Kamnoseški mojster Ignacij Guštin - Nace Sežanc na Opčinah
Plečnikov spomenik v Vipavi in kamnosek Emil Stojkovič iz Vrhovelj
Alojz Tragin mlajši iz Brij pri Komnu

LJUBLJANČANI
»Štamcarski mojster« in gostilničar Lovrenc
Vodnik iz Podutika
Kamnoseški mojster in gospodarstvenik Alojzij Vodnik iz Ljubljane
Ljubljanska dinastija kamnosekov Tomanov
Dela kamnosekov Tomanov na gornjem Vipavskem in drugod na Primorskem
Kipar Ivan Zajec

20. STOLETJE IN ZAČETEK 21. STOLETJA
Kamnar Jožef Cotič z Vrha Svetega Mihaela
Akademski kipar in umetnik za mir Marko Pogačnik z ženo Mariko
Pater Marko Ivan Rupnik, akademski slikar, mozaikar, jezuit, teolog, filozof, profesor
Oblikovalec kamna Silvester Fakuč – mojster nagrobnih spomenikov
Marmor in granit Vojko Mužina v Selu

SAMOUKI IN LJUBITELJI
Kamnoseški samouk Avgust Seražin pri Francinovih na Taboru nad Vrabčami
Vid Premrl – kamnitnik izza Nanosa

Sklepna beseda

Slovarji
   Slovar narečnih, žargonskih in drugih manj znanih besed
   Razlage strokovnih in drugih izrazov
Viri in literatura
   Viri
   Spletni viri
   Predavanja
   Literatura
   Pripovedovalci
   Strokovni svetovalci
Znaki, kratice in krajšave
 Še ...

Ivo Žajdela: Božidar Premrl – Nesmrtni kamen in njegovi mojstri na Vipavskem; Družina, 22. 10. 2022

 Redna cena
50,00 €

Spletna cena
45,00 €


Ključne besede
arhitektura
arhitekturna dediščina
biografije
domoznanstvo
kamnolomi
kamnoseki
kamnoseštvo
Kras
kras (geologija)
pokrajina
urbanizem
Vipavska dolina
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR