Naslov:
Interdisciplinarnost slovstvene folklore
Avtorica:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Po kodifikaciji avtonomije slovstvene folkloristike, ko je teoretično utrjena njena samostojnost, je smiselno prikazati polivalentnost njenega predmeta, kar je povod za možnosti njenega interdisciplinarnega raziskovanja. Monografija je razdeljena po posameznih disciplinah, ki se srečujejo s slovstveno folkloro, na troje s po tremi poglavji, in sicer glede na prostorski, zgodovinski, sociološki, nato antropološki, psihološki, terapevtski ter mitološki, teološki in umetnostnozgodovinski vidik. Sklepno poglavje je posvečeno razmisleku, kako naštete interdisciplinarne vidike vključiti v pedagoški proces, morda v okviru državotvornega domoznanstva.

Kazalo vsebine

Uvod: Avtonomija in polivalentnost slovstvene folklore

A. OKOLIŠČINE

Prostorski vidik slovstvene foklore

Zgodovinski vidik slovenske slovstvene folklore

Sociološki vidik slovstvene folklore

B. ČLOVEK

Antropološki vidik slovstvene folklore

Psihološki vidik slovstvene folklore

Terapevtski vidik slovstvene folklore

C. NADSTVARNOST

Mitološki vidik slovstvene folklore

Teološki vidik slovstvene folklore

Umetnostnozgodovinski vidik slovstvene folklore

Namesto sklepa: Povedke kot izhodišče za domoznansko vzgojo

Summary

Viri in literatura

Objave

Razčlenjeno kazalo

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-101-9

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 465 strani