Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
Jeffrey David Turk
,
Jože Prinčič
 
Trajanje:
1. januar 2005–31. december 2008
Opis

Po splošnem prepričanju je (bila) Slovenija med vsemi drugimi kandidatkami iz nekdanjih socialističnih oziroma komunističnih držav najbolje pripravljena za vstop v Evropsko zvezo in področje skupne valute - evro. Na današnje razmeroma uspešno izhodišče slovenskega gospodarstva so gotovo imeli velik vpliv tudi številni direktorji, ki so v času med 1960 in 1990 bodisi nadgrajevali gospodarske temelje, nastale že pred drugo svetovno vojno ali razvijali nova središča gospodarskega razcveta. Naloga projekta, pri katerem sodeluje strokovnjaki več disciplin, je med drugim: - opisati značilnosti prehoda iz vojaške v politično in nato civilno ekonomijo; - odkriti temeljne prelome v razvoju slovenskega gospodarstva; - natančneje razkriti manevrski prostor, ki so ga imeli direktorji na voljo, in mehanizme, s katerimi so dosegli uspešno gospodarsko delovanje; - odkriti značilnosti strukturno pogojenih konfliktov in stalnih trenj med politiko, pretežno vodeno iz enega centra in gospodarstvom, ki je iskalo tržne niše in prostor za svoj razmah. Za razkritje teh pogledov so najpomembnejše pripovedi samih tvorcev slovenske gospodarske uspešnosti. Zato raziskava sloni na narativnem intervjuju kot tisti raziskovalni tehniki, ki omogoča pripovedovalcu, v tem primeru direktorju, ubesediti njegov pogled na takratne razmere. Skupaj z analizo ustreznega arhivskega gradiva bomo tako dobili dvojen vpogled v čas, v katerem je nastajalo slovensko gospodarstvo.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

HUMANISTIČNE VEDE H000 • Socialna in ekonomska zgodovina H270 • Narodopisje H400 • Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

industrijski razvoj • upravljanje • biografsko raziskovanje • gospodarska zgodovina • etnologija • slovensko etnično ozemlje