Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Parkiraj in doživi naravo! Celovito uvajanja okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave
Kratica:
PARKIRAJ & DOŽIVI NARAVO!
 
Trajanje:
4. marec 2015–31. januar 2017
Opis

Ozadje projekta: Naravni vrednoti (NV) Bohinjsko jezero in Krn – morena oz. Krn in planine pod njim na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) sta zaradi privlačnosti ohranjene naravne in kulturne dediščine zelo obiskani turistični območji. To je pozitivno za lokalni gospodarski razvoj, a netrajnostna mobilnost obiskovalcev s prevlado individualnega avtomobilskega prometa zelo ogroža naravo, predvsem v poletni sezoni.
 

Namen: Namen projekta je, da se preko povečanja možnosti in privlačnosti obiskovanja omenjenih naravnih vrednot oz. TNP z različnimi oblikami mehke mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, javni potniški promet) ter z okrepitvijo razumevanja obiskovalcev o vplivu motornega prometa na naravo, zmanjša obremenjenost tukajšnje narave z avtomobilskim obiskom. Tako se bo zagotovila ohranjenost narave ter povečala njena dostopnost in doživljajska privlačnost za vse skupine obiskovalcev in domačine.
 

Cilji: S projektom želimo doseči večjo dostopnosti obeh vključenih naravnih vrednot za vse skupine obiskovalcev, povečati želimo privlačnost njunega doživljanja ter z zmanjšanjem obremenjenosti z individualnim motornim prometom prispevati k ohranjanju narave.
 

            

Rezultati

Rezultati: Najpomembnejši rezultati projekta bodo naslednji:

  • nadgraditev 6 parkirišč v bližini NV Bohinjsko jezero z novimi parkomati in zapornicama, kar bo omogočilo uporabo Sistema inteligentnega prometa (ITS) za usmerjanje avtomobilskega prometa&parkiranja ter informiranje glede obiskovanja/doživljanja območja Bohinjskega jezera z mehko mobilnostjo;
  • vzpostavitev dveh točk z infrastrukturo/opremo za izposojo&vračilo koles ter nakup 14 koles za obiskovanje ter doživljanje narave NV Bohinjsko jezero;
  • ureditev parkirišča za 60 avtomobilov s prostorom za obračanje javnega prometa /zasebnih avtobusov pod planino Kuhinja  za  urejeno parkiranje obiskovalcev;
  • vzpostavitev info točke o pomenu trajnostne mobilnosti za ohranjanje narave na območju naravne vrednote Bohinjsko jezero v prostorih Informacijskega centra TNP v Stari Fužini;
  • pilotna izvedba turističnih paketov z optimalnim kombiniranjem različnih oblik javnega prometa (avtobus, Bohinjska železnica, avtovlak) z obstoječimi ali v projektu vzpostavljenimi možnostmi mehke mobilnosti za sonaravno obiskovanja Bohinjskega jezera in Zg. Posočja. Po testiranju ter izboljšavah se bodo izbrane rešitve ponudile za vpeljavo v redno izvajanje;
  • 4 nadgrajeni turistični programi interpretacije in doživljanja narave na območju vseh vključenih naravnih vrednot preko njihovega obiskovanja z javni prometom in mehkimi oblikami mobilnosti.
  • izvedba raziskave o optimalni vpeljavi trajnostne mobilnosti na območjih izbranih naravnih vrednot ter pripravljen komunikacijski načrt za njeno vpeljavo.

 V okviru projekta sta bili izvedeni dve raziskavi, da bi se ugotovilo stanje na terenu glede prometa in mobilnosti v Bohinju in v Kobaridu. Raziskavi sta služili kot osnova za izdelavo Komunikacijskega načrta za vpeljavo trajnostne mobilnosti. Več o tem v dokumentih na desni.   

V okviru projekta izdajamo E-NOVIČNIK, kjer se lahko seznanite z aktivnosti, ki jih izvajamo.

 

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Program Finančnega mehanizma EGP 2009 - 2014

Raziskovalna področja

Narodopisje H400 • Kulturna antropologija, etnologija S220 • Načrtovanje mest in podeželja S240 

Ključne besede

naravna dediščina • naravne vrednote • trajnostna mobilnost • trajnostni razvoj • Triglavski narodni park