Osnovni podatki
18. april 2013 ob 9:00 do 19. april 2013 ob 18:00
Maribor, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko narodopisje
Opis

Več glav več ve. Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi / Zwei Köpfe wissen mehr als einer: Phraseologie und Parömiologie im Wörterbuch und im Alltag / Two heads are better than one: Phraseology and paremiology in dictionaries and in everyday use

Tematika dvodenvne znanstvene prireditve se navezuje na raziskovanje frazeologije in paremiologije v okvirih obeh projektov: Frazeologija nemškega jezika: slovensko-nemški kontrastivni in medkulturni vidiki, ki se izvaja na Oddelku za germanistiko FF UM in Slovenski pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa, ki poteka na Inštitutu za slovensko narodopisje, ZRC SAZU Ljubljana.

Tematska področja:
- terensko zbiranje paremiološkega gradiva, metodološki vidiki,
- urejanje arhivskega oz. zbranega gradiva, semantični in pragmatični vidiki,
- frazeologija slovenskega in nemškega jezika v stiku; zgradbeni, semantični, pragmatični, besedilni vidiki,
- paremiologija in frazeologija v vsakdanji rabi: sociolingvistični vidiki,
- frazeologija in paremiologija v slovarju: leksikografski, korpusni, metodološki vidiki,
- paremiologija in frazeologija pri učenju in poučevanju jezikov.

vabilo_vec_glav_vec_ve.pdf