Dr. Marjan Drnovšek

doktor zgodovine, arhivist, znanstveni svetnik+386(0)1/4706488

marjandr@zrc-sazu.siMarjan Drnovšek (1948), dr. zgodovine, arhivist in raziskovalec slovenskega izseljenstva v 19. in 20. stoletju, s poudarkom na Evropi. Doktoriral na Univerzi v Ljubljani (1993). Je znanstveni svetnik SAZU. V letih od 1972 do 1988 zaposlen v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, od leta 1988 na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Dobitnik Zlatega znaka ZRC SAZU. Vodja programske skupine Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva (PO-0519-0618-03, P5-0070), vodja projektov Internet kot medij ohranjanja narodne in kulturne dediščine med Slovenci po svetu (L5-9309) in Stanje arhivskega in muzejskega gradiva pri slovenskih izseljencih v Nemčiji (V5-0271). Urednik zbirke Korenine pri Novi reviji in član uredniškega odbora Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino in Zgodovina v šoli. Predavatelj in somentor pri podiplomskem študiju na Univerzi v Novi Gorici in na Filozofski fakulteti v Ljubljani, predavatelj in recenzent na Joint MA Migration and Intercultural Relations (mednarodni študij na daljavo).

Področja delovanja: zgodovina selitev Slovencev v 19. in 20 stoletju, odnos javnosti do izseljevanja, selitve v Združene države Amerike in zahodnoevropske države, osebne zgodbe izseljencev, izseljenska arhivska dediščina, popularizacija raziskovalnih rezultatov (razstave)

Zlati znak ZRC za vrhunske raziskovalne dosežke v humanistiki, 2000

DRNOVŠEK, Marjan. Usodna privlačnost Amerike. Pričevanja izseljencev o prvih stikih z novim svetom. Ljubljana: Nova revija (Zbirka Korenine). 1998.

DRNOVŠEK, Marjan. Pot slovenskih izseljencev na tuje. Od Ljubljane do Ellis Islanda – Otoka solza v New Yorku 1880-1924. Ljubljana: Založba Mladika. 1991.

DRNOVŠEK, Marjan. Fragments from Slovenian Migration History, 19th and 20th Centuries. V. Transnational Societies, Transterritorial Politics. Migrations in the (post-) Yugoslave Region, 19th-21st Century (Edited by Ulf Brunnbauer). R. Oldenbourg Verlag Műnchen. 2009. 51-72.

DRNOVŠEK, Marjan. Slovenski izseljenci in zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije. Ljubljana: Založba ZRC. ZRC SAZU. 2012.

DRNOVŠEK, Marjan. Izseljevanje, rak-rana slovenskega naroda: od misijonarja Friderika Barage do migracijske politike države Slovenije. Ljubljana: Nova revija (zbirka Korenine). 2012.

DRNOVŠEK, Marjan. Jugoslovansko-nemška sporazuma o sezonskem delu med svetovnima vojnama. V: Prispevki za novejšo zgodovino. XLVI, št. 1. 2006. 219-234.

DRNOVŠEK, Marjan. Izseljevanje v razvite evropske države do leta 1940. V: Slovenska izseljenska književnost. 1 (ur. Janja Žitnik Serafin, Helga Glušič). Ljubljana: Založba ZRC & Rokus. 1999. 29-60.

DRNOVŠEK, Marjan. Pravnik Ivan Tomšič in znanstveno proučevanje izseljenskega vprašanja. V: Vilfanov zbornik (ur. Vincenc Rajšp & Ernst Bruckműller. Ljubljana: Založba ZRC. ZRC SAZU. 1999. 589-602.

DRNOVŠEK, Marjan. Slovene immigrants in Belgium before 1940. Archives et bibliotheques de Belgique. LXVIII. Nr. 1-4. 1997. 357-389.

DRNOVŠEK, Marjan. Slowenische Auswanderung vor 1914 űber Hamburg, Bremen/Bremerhaven und Le Havre nach Ellis. Hoffnung Amerika. Europäische Auswanderung in die Neue Welt (hrs. Karin Schulz). NWD-Verlag Bremerhaven. 2008. 2. Auflage. 113-128.

DRNOVŠEK, Marjan. Slowenien in Bewegung: Vom Massenexodus des 19. Jahrhunderts bis zum Ende der Gastarbeitermigration. Eine Sozialdemografische Skizze. Mitteilungsblatt des Instituts fűr Bewegungen. Heft 41. 2009. 29-50.

Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250