Skip to main content

Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva (1945–1991)

Osnovni Podatki

Opis

Izdelana bo celovita pregledna študija o prostovoljnih in prisilnih migracijah s slovenskega etničnega prostora v obdobju 1945–1991 ter o Slovencih po svetu v obravnavanem času. V Sloveniji še nimamo celovitega prikaza, ki bi na enem mestu zbral in povezal socialne, gospodarske in kulturne vidike slovenskega izseljenstva od konca druge svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije ga vgradil tako v novejši zgodovinski razvoj na Slovenskem kot v širši kontekst evropskih migracij. Evropske zgodovine migracij ne zajemajo slovenskega izseljenstva, ker je večina literature o tem razdrobljena, razpršena in jezikovno nedostopna tujemu bralstvu. Spoznanja številnih študij, ki so bile v Sloveniji narejene v zadnjih desetletjih, so tudi slovenskemu strokovnemu in širšemu bralstvu slabše dostopna, saj še niso pregledno in interpretativno povezana, sama tematika izseljenstva pa je v zgodovinopisju obravnavana ločeno od ostalega zgodovinskega dogajanja.

 

Cilji raziskave so:

 • povezati obstoječa spoznanja, sistematizirati, razdeliti in opredeliti obdobja po drugi svetovni vojni do osamosvojitve Slovenije, ovrednotiti pomen izseljevanja v posameznih obdobjih in ga umestiti v splošno zgodovino Slovencev;
 • interpretirati izbrane vidike v mednarodnem kontekstu in jih primerjati s podobnimi tokovi v evropskem merilu;
 • postaviti slovensko begunstvo in izseljenstvo v obdobju 1945–1991 na zemljevid evropske zgodovine tega obdobja kot zgodovine begunstva in migracij, ki so odločilno zaznamovale razvoj Evrope in njeno današnjo podobo.

 

Relevantnost in potencialni vpliv rezultatov

Monografija bo predstavljala drugi del celovitega pregleda slovenskega izseljenstva, saj bo dopolnjevala rezultat prejšnjega projekta (zgodovine slovenskega izseljenstva do leta 1945). Obe monografiji bosta prosto dostopni na spletu. Tako kot prva, bo tudi druga s pridobitvijo dodatnih sredstev na razpisih ARRS in Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu prevedena v angleški jezik. S tem bo med drugim uporabna za mednarodni študijski program EMMIR (European Master in Migration and Intercultural Relations), v katerem sodelujejo člani projektne skupine, in za druge študijske programe. Monografija bo vplivala na recepcijo slovenskega izseljenstva v evropskem prostoru in umestitev slovenske izseljenske zgodovine v pomembne baze podatkov in študije evropskega migracijskega prostora.

 


Faze projekta

1. leto:

 • 4 delovni sestanki raziskovalne skupine;
 • nabor in preučevanje literature in virov z uporabo kvalitativne analize vsebin;
 • urejanje kvantitativnih podatkov in oblikovanje nastavkov za statistične analize in prikaze;
 • evidentiranje neraziskanih pomembnih pojavov slovenskega izseljenstva (sive lise) in načrtovanje izvirnih delnih raziskav za osvetlitev manjkajočih vsebin;
 • oblikovanje spletne predstavitve projekta;
 • priprava delnih rezultatov (znanstvenih prispevkov za objavo, predavanj na znanstvenih konferencah, seminarjih itd).  

 

2. leto:

 • 4 delovni sestanki raziskovalne skupine;
 • nadaljnje preučevanje literature in virov z uporabo kvalitativne analize vsebin;
 • izpeljava kvantitativnih analiz;
 • izvedba izvirnih delnih kvalitativnih raziskav o manjkajočih vsebinah;
 • vsebinsko strukturiranje poglavij nastajajoče znanstvene monografije po kronološki in nivojski shemi;
 • delovni osnutki poglavij znanstvene monografije;
 • znanstveni delovni posvet;
 • diseminacija delnih rezultatov projekta na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah ter v medijih in na spletu;
 • objava znanstvenih prispevkov.

 

3. leto:

 • 4 delovni sestanki raziskovalne skupine;
 • dokončna izpeljava interpretativne faze v skladu z zastavljenimi smernicami raziskave in monografije;
 • diseminacija rezultatov projekta na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah ter v medijih in na spletu;
 • objava znanstvenih prispevkov;
 • priprava rokopisa zaključne znanstvene monografije za tisk in prosto dostopno objavo na spletu.

 

Načrtovani rezultati projekta

 • 10 znanstvenih objav/člankov (v znanstvenih revijah in akademskih publikacijah);
 • organizacija znanstvenega posveta;
 • spletna stran projekta;
 • diseminacija rezultatov projekta na znanstvenih in strokovnih domačih in tujih konferencah ter v medijih in na spletu;
 • glavni rezultat projekta bo celovit pregled zgodovine slovenskega izseljenstva 1945–1991 v obliki znanstveno-raziskovalnega poročila/znanstvene monografije

Rezultati

Rezultati projekta

1. Celovit pregled zgodovine slovenskega izseljenstva 1945–1991 v obliki znanstveno-raziskovalnega poročila / Rokopis znanstvene monografije

Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945–1991


2. Znanstvene objave

Raziskovalna skupina:

Damir Josipovič, »Izzivi in zagate statističnega preučevanja slovenskega izseljenstva«, COBISS

Aleksej Kalc, »Od preučevanja slovenskega izseljenstva k migracijskim študijam«, COBISS
Aleksej Kalc (urednik), Raziskovanje slovenskega izseljenstva: vidiki, pristopi, vsebine, COBISS
Aleksej Kalc, »The other side of the "Istrian exodus": immigration and social restoration in Slovenian coastal towns in the 1950s«, COBISS
Aleksej Kalc, »Izseljevanje iz Beneške Slovenije v Severno Ameriko na začetku 20. stoletja na podlagi ladijskih potniških seznamov«, COBISS
Aleksej Kalc, Doba velikih migracij na Slovenskem, COBISS

Marina Lukšič Hacin, »Sociologija mednarodnih selitev in njeni začetki v Sloveniji skozi tematizacije slovenskih izseljencev«, COBISS
Marina Lukšič Hacin, »Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi«, COBISS
Marina Lukšič Hacin, »Beg možganov od konca petdesetih do začetka devetdesetih let 20. stoletja s poudarkom na Sloveniji«, COBISS
Marina Lukšič Hacin, »Političnost migracij po drugi svetovni vojni : od politike revanšizma do amnestije«, COBISS

Mirjam Milharčič Hladnik, »Preučevanje slovenskega izseljenstva v perspektivi spolno obeleženih migracij«, COBISS
Mirjam Milharčič Hladnik, »Researching Slovenian emigration from the perspective of gendered migration«, COBISS
Mirjam Milharčič Hladnik, Doba velikih migracij na Slovenskem, COBISS
Mirjam Milharčič Hladnik, »Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virih«, COBISS

Marijanca Ajša Vižintin, »Povezovanje Slovencev v Nemčiji na prehodu stoletij in generacij«, COBISS

Janja Žitnik Serafin, »Razvoj Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in njegov prispevek k izseljenskim študijam«, COBISS
Janja Žitnik Serafin, »Care for diasporic communities: the case of a bilateral agreement between Slovenia and Bosnia and Herzegovina”, COBISS
Janja Žitnik Serafin, »Bükvič, Frank”, COBISS
Janja Žitnik Serafin (urednica), Raziskovanje slovenskega izseljenstva: vidiki, pristopi, vsebine, COBISS
Janja Žitnik Serafin, Doba velikih migracij na Slovenskem, COBISS

 

Zunanji_e sodelavci_ke:

Martina Bofulin, Nataša Rogelja, »Metodološki izzivi preučevanj mobilnih posameznikov in skupin v 21. stoletju: med migranti, turisti in popotniki«, COBISS
Jerneja Brumen, »Okoljske migracije kot diskurzivni fenomen”, COBISS
Jure Gombač, »Etnično podjetništvo med Slovenci v državah nekdanje Jugoslavije: situacije, možnosti in priložnosti«, COBISS
Miha Koderman, »Slovenske izseljenske skupnosti v luči turizma iskanja korenin”, COBISS
Žarko Lazarević, »Migracije in ekonomske interakcije (do prve svetovne vojne)«, COBISS
Dejan Valenčič, »Sodobno izseljevanje iz Slovenije (2004–2017) in etnično povezovanje »novoizseljencev««, COBISS
Maruša Verbič Koprivšek, »Preučevanje slovenskih izseljencev v ZDA − od posameznikov do skupnosti, od skupnosti do posameznikov«, COBISS


3. Znanstveni posvet Migracije na Slovenskem in slovensko izseljenstvo po letu 1945

Ljubljana, 28. januar 2020 (Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM) / OBJAVA

Predstavljeni referati članic in članov raziskovalne skupine:
Damir Josipovič: Migracijski procesi na Slovenskem v dobi socializma (dinamike, smeri, strukturne značilnosti migracijskih gibanj)
Marina Lukšič Hacin: Med totalitarizmom in liberalizmom: politični, ekonomski in družbeni vidiki migracij na Slovenskem po drugi svetovni vojni
Mirjam Milharčič Hladnik, Marijanca A. Vižintin: Življenjske zgodbe kot vir za razumevanje delovanja izseljenskih skupnosti
Aleksej Kalc: Migracije in manjšinski prostori

Diskutantke in diskutanti:
Anton Gosar (Fakulteta za turistične študije in UP Fakulteta za humanistične študije)
Matjaž Klemenčič (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta)
Miran Komac (Inštitut za narodnostna vprašanja)
Žarko Lazarević (Inštitut za novejšo zgodovino)
Janez Malačič (Inštitut za narodnostna vprašanja)
Nadia Molek (zunanja sodelavka ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije)
Marta Rendla (Inštitut za novejšo zgodovino)
Zvone Žigon (Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu)


4. Diseminacija rezultatov projekta na znanstvenih in strokovnih domačih in tujih konferencah ter v medijih in na spletu

Znanstvene konference – Raziskovalna skupina:

Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine«, ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana, 2016:
- Damir Josipovič, »Izzivi in zagate statističnega preučevanja slovenskega izseljenstva«, COBISS
- Janja Žitnik Serafin, »Razvoj Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in njegov prispevek k izseljenskim študijam«, COBISS
- Marijanca Ajša Vižintin, »Od asimilacije do inkluzije: medkulturna vzgoja in izobraževanje«, COBISS

Mednarodna znanstvena konferenca »Letters in a Troubled Times: Evaluating Epistolary Souces«, Florida State University – The Institute on World War II and the Human Experience, Tallahassee, Florida, 16. 2. 2018:
- Mirjam Milharčič Hladnik, »Because the times are getting worse and blessed are the families who have members around the world!" - the contextualization of correspondence and the epistolary (re)construction of normality«, https://ww2.fsu.edu/spring-conference/schedule

Peta znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«, ZRC SAZU, Ljubljana, 9. 9. 2020:
- Marijanca Ajša Vižintin, »Slovenske izseljenke, izseljenci (1945-1991) v Nemčijo, Bosno in Hercegovino, na Švedsko: primerjava štirih življenjskih zgodb«, COBISS

Slovenski slavistični kongres 2020 »Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru«, ob 150. obletnici slavistike na Univerzi v Gradcu, Svetovni splet, 9. 10. 2020:
- Marijanca Ajša Vižintin, »Ekonomske migracije in begunstvo v mladinski književnosti«, COBISS

 

Znanstvene konference – Zunanji_e sodelavci_ke:

Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine«, ob 30-letnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana, 2016:
- Martina Bofulin, Nataša Rogelja, »Metodološki izzivi preučevanj migracij v 21. stoletju: večprizoriščnost, mobilnost in dolgotrajnost«, COBISS
- Saša Božić, »Relevantnost dijaspore: Od akademske apologije transnacije do evaluacije i analize društvenog utjecaja dijasporskih planova, akcije i praksi«, COBISS
- Maja Đukanović, »Vloga diaspore v kulturnozgodovinskih raziskavah slovenskega izseljenstva«, COBISS
- Miha Koderman, »Slovenske izseljenske skupnosti v luči turizma iskanja korenin - turistični obisk kot oblika kulturne, čustvene in ekonomske interakcije med izseljenci in nekdanjo domovino«, COBISS
- Žarko Lazarevič, »Migracije in ekonomske interakcije«, COBISS
- Jernej Mlekuž, »O migracijah neljudi: kranjski burek in slovenska klobasa«, COBISS
- Jaka Repič, »Slovenska diaspora v Argentini in povratne mobilnosti: spomin, kraj in identiteta, COBISS
- Filip Škiljan, Rebeka Mesarić Žabčić, »Teorijsko-metodološki problemi istraživanja fluidnih identitetah na primjeru Slovenaca u Varaždinu i varaždinjskoj županiji, COBISS
- Dejan Valentinčič, »Odnos sodobnih emigrantov iz Slovenije (2004–2016) do tradicionalnih izseljenskih skupnosti, COBISS
- Maruša Verbič Koprivšek, »Proučevanje slovenskih izseljencev v ZDA – od posameznikov do skupnosti, od skupnosti do posameznikov«, COBISS
- Aleksandar Vukić, Marina Perić Kaselj, »Teorija društvenih sistema kao prolazište istraživanja diasporskih zajednica«, COBISS

 

Strokovne konference in seminarji:

Mednarodni seminar »Microhistory, global and migration history«, Universitetet Stavanger, Norveška, 2.–3. 4. 2019:
- Mirjam Milharčič Hladnik, »Migration and control: a microhistory case of a couple's correspondence«, COBISS

Seminar v okviru izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic »Nikoli ne reci, da te je strah«, Ljubljana, 6. 6. 2017:
- Mirjam Milharčič Hladnik, »Izseljenci in priseljenci v slovenski zgodovini in sedanjosti: zgodbe na knjižnih policah«, COBISS

Usposabljanje v okviru programa »Usposabljanja za izvajalce programa opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov« (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito), Andragoški center Slovenije, Ljubljana, 23. 9. 2020:
- Marijanca Ajša Vižintin, »Medkulturne učne ure«, COBISS

Simpozij »Razvijanje bralne pismenosti in bralne kulture ter večkulturnost, večjezičnost«, Cankarjev dom, Ljubljana:
- Marijanca Ajša Vižintin, »Obravnava knjižnih besedil s priseljensko-izseljensko tematiko, COBISS

Usposabljanje strokovnih delavcev srednjih šol »Prakse uspešnega vključevanja dijakov priseljencev v srednje šole«, Terme Zreče, Slovenija, 13. 3. 2019:
- Marijanca Ajša Vižintin, »Priseljeni in odseljeni: o sestavljeni identiteti, kulturnem šoku in vključevanju«, COBISS

Usposabljanje strokovnih delavcev vrtcev in osnovnih šol »Prakse uspešnega vključevanja otrok priseljencev v vrtcu in osnovni šoli«, Terme Zreče, 12. 3. 2019:
- Marijanca Ajša Vižintin, »O Slovencih po svetu in priseljencih v Sloveniji«, COBISS

Predavanje za člane Društva Slovencev Triglav in udeležence dopolnilnega pouka slovenščine, Društvo Slovencev Republike Srbske, Banja Luka, Bosna in Hercegovina, 29. in 30. 3. 2019:
- Marijanca Ajša Vižintin, »Priseljevanje v Slovenijo in izseljevanje iz Slovenije«, COBISS
- Marijanca Ajša Vižintin, »Sestavljena identiteta migrantov in njihovih potomcev : predavanje za dijake dopolnilnega pouka slovenščine«, COBISS

Predavanje za devetošolce in učitelje v okviru družboslovnega tedna na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Ljubljana, 30. 1. 2019:
- Marijanca Ajša Vižintin, »Slovenci po svetu in priseljenci v Sloveniji«, COBISS

Promocija vsebin projekta na usposabljanjih Le z drugimi smo: lezdrugimismo.si

 

Poročila:

Marijanca Ajša Vižintin, Marina Lukšič Hacin, »Samo visoko izobraženi se izseljujejo. Pa je to res?«, Zaključno poročilo (avtorice: Marijanca Ajša Vižintin, Marina Lukšič Hacin, Maja Gostič), COBISS

 

Mediji in splet:

Predstavitev znanstvene monografije Doba velikih migracij na Slovenskem in napoved prihajajočega drugega dela monografije o selitvah med leti 1945–1991.

Mirjam Milharčič Hladnik:

 • Intervju (Saša Vidmajer), Delo – Sobotna priloga, 11. 4. 2020,
 • Intervju (Stefano Lusa), Radio Capodistria – Il vaso di Pandora, 9. 4. 2020
 • Intervju (Tomaž Verdev), Radio Agora, Celove,4.5.2020, 10.15
 • Intervju (Nina Zagoričnik), Radio Slovenija, Val 202 – Proti etru, 7.5.2020, 21.00
 • Intervju (Magdalena Tušar), Radio Prvi – Kulturni fokus 22. 5. 2020,
 • Intervju (Agata Tomažič), Revija Gea, avgust 2020,
 • Intervju (Maja Kač), RTV SLO Portal MMC – Kultura, 19. 10. 2020,
 • Predstavitev, Spletna tiskovna konferenca Založbe ZRC, april 2020,
 • Predstavitev, Forum Tomizza Online, maj 2020,
 • Pogovor (dr. Miha Zajc), Vodnikova Domačija, 7. 5. 2020,
 • Predstavitev, Knjižni sejem Maribor, 23.6.2020, 12.00
 • Predstavitev, Festival migrantskega filma, Kinoteka, 9.9.2020, 18.00
 • Predstavitev, Mesto knjige, Nova Gorica, 17.9.2020, 18.00
 • Predstavitev, Mestna knjižnica Ljubljana, 21.9.2020, 18.00
 • Predstavitev, Knjižnica Velenje, 13.10.2020, 19.00
 • Predstavitev, Knjižnica Maribor, 3.11.2020, 17.00
 • Predstavitev, Knjižnica Kranj, 18.11.2020, 19.00

 

Aleksej Kalc:

 • Intervju (Rok Fink), Svobodna Slovenija, maj 2020,
 • Intervju (Magdalena Tušar), Radio Prvi – Kulturni fokus 22. 5. 2020,
 • Intervju (Agata Tomažič), Revija Gea, avgust 2020,
 • Intervju (Maja Kač), RTV SLO Portal MMC – Kultura, 19. 10. 2020,
 • Pogovor (dr. Miha Zajc), Vodnikova Domačija, 7. 5. 2020,
 • Predstavitev, Knjižni sejem Maribor, 23.6.2020, 12.00
 • Predstavitev, Festival migrantskega filma, Kinoteka, 9.9.2020, 18.00
 • Predstavitev, Mesto knjige, Nova Gorica, 17.9.2020, 18.00
 • Predstavitev, Mestna knjižnica Ljubljana, 21.9.2020, 18.00
 • Predstavitev, Knjižnica Velenje, 13.10.2020, 19.00
 • Predstavitev, Knjižnica Maribor, 3.11.2020, 17.00
 • Predstavitev, Knjižnica Kranj, 18.11.2020, 19.00

Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Prenesi