Skip to main content

Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov

Osnovni Podatki

Opis

Raziskovalni projekt Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov celovito analizira migracijske tokove v Republiki Sloveniji v zadnjem desetletju in pol, od vstopa Slovenije v EU do danes.

Projekt je razdeljen na tri dele. V prvem delu bo analizirano izseljevanje iz Slovenije in vračanje Slovencev v Slovenijo ter priseljevanje in izseljevanje tujega prebivalstva. Projekt temelji na predpostavki, da se mladi izobraženi Slovenci izseljujejo zaradi boljših pogojev dela, ki jih imajo v tujini oziroma slabših možnostih v Sloveniji. Obenem bo v prvem delu projekta analizirano stanje ter situacije v nekaterih drugih državah, ki se soočajo s podobnim izseljevanjem kot Slovenija, a so že vzpostavile sisteme spodbujanja vračanja mladih izobražencev nazaj v domovino. 

Drugi del bo posvečen dejavnikom, ki vplivajo na vrnitev posameznikov v domovino. Opravljenih bo predvidoma 20 polstrukturiranih intervjujev z mladimi izobraženci, ki so se po obdobju v tujini vrnili v Slovenijo in s tistimi, ki še živijo v tujini.  

Na podlagi ugotovljenega bo v tretjem delu projekta pripravljena vsebinska zasnova za dopolnitev morebitnih že obstoječih mehanizmov in predlog za njihovo implementacijo v obstoječe mehanizme vračanja slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, ter vzpostavitev
spodbudnega okolja za vračanje. 

Namen predlagane raziskave je:

(1) Analizirati migracijske procese iz in v Republiko Slovenijo v primerjalni perspektivi (glede deleža in strukture izseljenih). Katere države se srečujejo z enakimi izzivi kot Slovenija?
(2) S kvalitativnimi in kvantitativnimi razlogi ugotoviti razloge in motivacije mladih izobražencev za izseljevanje, razmišljanje o tem, odločitev za trajno življenje v tujini ali vrnitev po določenem obdobju (analiza push in pull dejavnikov).
(3) Analiza politik držav, po katerih bi se Slovenija lahko zgledovala pri zmanjševanju izseljevanja in njegovih posledic, posebej visoko izobraženih, spodbujanju povratništva ter privabljanju tuje visoko kvalificirane delovne sile.
(4) Najti povezovalne dejavnike med prehodom z bega možganov v kroženje možganov in internacionalizacijo slovenske znanosti, s poudarkom na vprašanjih posodabljanja in optimizacije predpisov glede zaposlovanja raziskovalcev iz tujine (tako slovenskega kot
neslovenskega rodu) v Sloveniji ter njihovo integracijo v delovno in življenjsko okolje.
(5) Pripraviti nabor predlogov ukrepov za dosego cilja zmanjševanja izseljevanja, dosego kroženja možganov in spodbujanja internacionalizacije slovenske znanosti.

 

Zaključno raziskovalno poročilo

Priporočila