Skip to main content

Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij

Osnovni Podatki

Opis

V novem obdobju programa se bo skupina osredotočila na dolgoročno raziskovanje migracijskih procesov iz slovenskega etničnega ozemlja in vanj ter kulturnega, političnega in socialno-ekonomskega položaja slovenskih izseljencev in priseljencev v Slovenijo nekoč in danes. Program je nadaljevanje dosedanjega programa z nadgradnjo in posodobitvijo smernic, razčlenitvijo tematskih področij in razširitvijo metodoloških pristopov. Program dopolnjuje dosedanje raziskovanje tako v smislu splošnih vidikov mednarodnih migracijskih in etničnih študij kot tudi z obravnavo posebnih, še neraziskanih ali premalo raziskanih zgodovinskih in aktualnih tem, tako z vidika izseljevanja kot priseljevanja. Posebno pozornost namenja študijem primera in sintezam dosedanjih raziskovalnih rezultatov.

Raziskovanje se odvija v naslednjih tematskih sklopih:
I. Migracije – država – politika
II. Migracije – mobilnost – delo
III. Migracije – kultura - skupnosti

Cilji programa so:
1. Temeljne raziskave o migracijah na Slovenskem in z njimi povezanih družbenih, ekonomskih, kulturnih, političnih vidikov ter tematik v sodobni in zgodovinski perspektivi; 
2. Širitev spektra raziskovalnih vprašanj in tematik na področju migracijskih študij z vključitvijo še neraziskanih tem, s posebnim poudarkom na aktualnih temah, povezanih z dinamikami in izzivi sodobnega dogajanja;
3. Posodabljati teoretski, metodološki, epistemološki in terminološki prispevek k migracijskim študijam z vpetostjo v mednarodne raziskovalne tokove in izmenjavo znanj. S pomočjo študij primerov želi programska skupina prispevati h kritični presoji in utemeljevanju migracijskih in integracijskih teorij, politik in praks z vidika socialne države, stabilnosti družbe ter socialnih in človekovih pravic;
4. Promovirati preučevanje migracijskih tem znotraj disciplin in na interdisciplinarni ravni kot relevantnega znanstvenoraziskovalnega področja in zagotavljati prenos raziskovalnih spoznanj v prakso prek sodelovanja z državnimi uradi, z nevladnimi organizacijami, na področju šole, vzgoje in izobraževanja, kulture ter društvenega udejstvovanja.
 


Tip
Program

Raziskovalna področja
HUMANISTIČNE VEDE H000
DRUŽBOSLOVJE S000