Skip to main content

Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije

Osnovni Podatki

Opis

Nadzor nad migracijami in migranti tvori relevanten vidik zgodovine migracij, ki mu mednarodna historiografija, tudi pod vplivom aktualnih globalnih migracijskih procesov in z njimi povezanih izzivov, posveča vse večje zanimanje. V Sloveniji ta problematika še ni bila deležna pozornosti in obravnav, primerljivih z novejšimi študijami in koncepti. Slovenski »primer« vsebuje zaradi zgodovinskih razlogov (med temi pripadnosti različnim državnim kontekstom in migracijskim režimom) mnoge specifike, in odpira mnoga izvirna vprašanja.

Raziskava bo obravnavala izbrane teme oziroma problemske sklope vprašanja migracijskega nadzora na Slovenskem in jih povezala v primerjalno perspektivo. Problematika bo obravnavana v okviru treh zgodovinskih obdobij v luči različnih migracijskih režimov in njihovih prehodov:

1. Obdobje liberalnega odnosa do migracij v drugi polovici 19. stoletja in do prve svetovne vojne;

2. obdobje  vzpostavitve migracijskih režimov pod državno institucionalno kontrolo med svetovnima vojnama;

3. obdobje socializma po drugi vojni s podobdobji restriktivnega režima, od 60ih let dalje pa legalizacije mednarodnih migracij.

 

Cilji raziskave:

Namen projekta je preučiti sisteme upravljanja in nadzora migracij ter migrantov na Slovenskem v dolgem zgodovinskem obdobju od srede 19. stoletja do nastanka samostojne Slovenije. Cilj raziskave je osvetliti značilnosti in implementacije migracijskih režimov in migracijskih politik, ki so v vsakokratnih državnih okvirih in zgodovinskih fazah urejale vprašanje izseljevanja v in priseljevanja iz tujine, migracije znotraj državnih meja ter odnos do migrantov. Analizirani bodo teoretični in politični nastavki, normativne podlage in inštrumenti, organizacijski vidiki, aparati in pristojnosti, postopki in prakse nadzornih dispozitivov za udejanjanje oziroma omejevanje pravice migriranja in nasploh načini upravljanja z migracijami povezanih vprašanj ter interesov pravnopolitičnega, gospodarskega, socialnega, etničnega in kulturnega značaja.

 


Faze projekta

1. faza (prvo leto):

 • Opredelitev tematskih/problemskih raziskovalnih sklopov, načrtovanje raziskovalnih nalog, porazdelitev dela (začetna faza);
 • nabor  literature in evidentiranje primarnih in sekundarnih virov po raziskovalnih nalogah;
 • preučevanje literature in primarnih ter sekundarnih virov v skladu s posameznimi tematskimi/problemskimi sklopi;
 • 3 operativni sestanki za preverjanje uresničevanja raziskovalnega dela in reševanje sprotnih  problemov (1., 4. in 9. mesec);
 • 1 delavnica (12. mesec): predstavitev opravljenega dela in spoznanj posameznih raziskav ter razprava v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki;
 • sprotna koordinacijska srečanja (po potrebi);
 • priprava 2 znanstvenih člankov za objavo.
 • oblikovanje spletne predstavitve projekta;

 

2. faza (drugo leto):

 • Nadaljnje zbiranje in preučevanje literature in virov po tematskih/problemskih sklopih in raziskovalnih nalogah;
 • diseminacija delnih rezultatov projekta na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah;
 • 3 operativni sestanki za preverjanje uresničevanja raziskovalnega dela in reševanje sprotnih  problemov (razpored po potrebi);
 • 1 delavnica (končni del faze): predstavitev opravljenega dela druge faze izvajanja in razprava o vsebinah v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki;
 • sprotna koordinacijska srečanja (po potrebi);
 • priprava 3 znanstvenih člankov za objavo.
 • ažuriranje spletne predstavitve projekta;

 

3. faza (tretje leto):

 • Dokončna izpeljava preučevanja problemskih sklopov in raziskovalnih vprašanj ter interpretacija po obdobjih in v dolgi primerjalni perspektivi;
 • diseminacija rezultatov projekta na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah;
 • 3 operativni sestanki za preverjanje uresničevanja raziskovalnega dela in reševanje sprotnih  problemov (razpored po potrebi);
 • 1 delavnica (predvidoma v 9 mesecu): predstavitev spoznanj in razprava v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki;
 • sprotna koordinacijska srečanja (po potrebi);
 • priprava 5 znanstvenih člankov za objavo;
 • priprava študij/poglavij za celovito predstavitev rezultatov raziskave v obliki znanstvene monografije.

Rezultati

Znanstveni članek

KALC, Aleksej. Migracije v slovenskem "zamejstvu" v Italiji po drugi svetovni vojni v Italiji po drugi svetovni vojni : uvodna razprava. V: LAZAR, Irena (ur.), PANJEK, Aleksander (ur.), VINKLER, Jonatan (ur.). Mikro in makro : pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije : 1. knjiga. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 17-45, tabela. ISBN 978-961-7023-13-8, ISBN 978-961-7023-26-8. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-13-8(1)/978-961-7023-13-8(1).17-45.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7023-13-8(1).17-45. [COBISS.SI-ID 56516867]

Izvleček
V prispevku so prikazana migracijska gibanja na ozemlju slovenske narodne manjšine v Italiji po drugii svetovni vojni. Govor je o politični emigraciji, povezani z vojnim dogajanjem in novo razmejitvijo, naselitvi beguncev iz Istre, izseljevanju tržaškega prebivalstva v Avstralijo in o izseljevanju iz Beneške Slovenije.

 

MLEKUŽ, Jernej. "Ne Srbi ne Slovenci, ne katoličani in ne pravoslavci, pa tudi ne italijanski in naši državljani" : slovensko časopisje o slovenski koloniji v Bistrenici v letih 1930-1940. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2020, [Št.] 52, str. 131-146, doi: 10.3986/dd.2020.2.08. [COBISS.SI-ID 25655555],

Izvleček
Avtor v besedilu odgovarja na vprašanje, kako je o slovenski koloniji v makedonski Bistrenici pisalo slovensko časopisje v letih 1930–1940, v času, ko je bilo narodno vprašanje eno osrednjih vprašanj slovenske politike in kulture, kar se je odražalo tudi v pisanju ideološko polariziranega časopisja. Liberalnemu taboru naklonjeno časopisje, ki je vztrajalo pri jugoslovanstvu in centralizmu, je o koloniji večinoma pisalo naklonjeno, katoliškemu taboru naklonjeno časopisje, ki je zagovarjalo avtonomistično stališče, pa je bilo do kolonije bolj zadržano ali celo nenaklonjeno. V tridesetih letih so se pojavili tudi časopisi novih političnih in ideoloških gibanj, ki so v pisanje o koloniji vnesli drugačen ton.

 

KALC, Aleksej. Izseljevanje iz Beneške Slovenije v Severno Ameriko na začetku 20. stoletja na podlagi ladijskih potniških seznamov. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2018, [Št.] 47, str. 107-126, tabele. [COBISS.SI-ID 42674733], [SNIP]

Izvleček
Prikaz izseljevanje iz Beneške Slovenije v ZDA v prvih desetletjih 20. stoletja na podlagi seznamov ladijskih potnikov. Razpravlja o preusmerjanju od kontinentalnih k atlantskim delovnim migracijam. Opozarja na prelomni značaj pojava in prikaže vlogo družbenih mrež, ki so delovale kot oporni sistem za organizacijo izseljevanja, usmerjanje izseljencev proti trgom dela in ohranjanje čezoceanskih vezi s starim krajem.

Prosti dostop do celotnega besedila: http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/issues/1520359599_DD47_web.pdf

 

KALC, Aleksej. The other side of the "Istrian exodus": immigration and social restoration in Slovenian coastal towns in the 1950s. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 49, str. 145-162, tabele, doi: 10.3986/dd.v0i49.7258. [COBISS.SI-ID 44234797]

Izvleček
Prispevek obravnava migracijske procese na slovenskem obalnem območju v obdobju petnajstih let po drugi svetovni vojni. Poudarek je na priseljevanju, ki je sledilo priključitvi območja socialistični Jugoslaviji leta 1954. Prikazane so zamenjave prebivalstva, etnične spremembe in geografski izvor priseljenskih tokov. Nakazani so tudi nekateri problemi, ki so vplivali na priseljevanje in nastajanje nove družbene stvarnosti. Med vprašanji, vrednimi raziskovanja, avtor poudarja politiko in upravljanje priseljenskega procesa, oblike vključevanja prišlekov v novo okolje ter odnose med priseljenci in lokalnim prebivalstvom.

Prosti dostop do celotnega besedila: http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1549290248_DD49_Kalc_Istrian%20Exodus.pdf

 

HROBAT VIRLOGET, Katja. The “Istrian Exodus” and the Istrian Society that Followed It. Dve domovini: razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 49, str. 163-180, doi: 10.3986/dd.v0i49.7259

Izvleček
Avtorica v etnološki raziskavi, ki se osredotoča na posledice »istrskega eksodusa«, obravnava tudi konfliktne nacionalne diskurze v zvezi z njim in z njim povezane utišane spomine. Na primeru spominov osvetli različne procese migracij. Med družbenimi procesi v istrski družbi po »eksodusu« pokaže na koncept »drugega«, »doma« in na vzpostavitev simbolnih meja.

Prosti dostop do celotnega besedila: http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1549290394_DD49_Hrobat%20Virloget_The%20Istrian%20Exodus.pdf

 

HROBAT VIRLOGET, Katja. "Istrian exodus": between official and alternative memories, between conflict and reconciliation. Ethnologies, ISSN 1481-5974, 2017, vol. 39, no. 2, str. 31-50, 193. [COBISS.SI-ID 1540837572]

Summary
The article touches on a sensitive topic of the so called Istrian exodus, which has been stirring conflict in political discourses between Italy and former Yugoslavia, later Slovenia and Croatia for more than six decades. It analyses different forms case-studies of peace-making memories, from political discourses, commemorations, monuments, literature, film, theatre etc. The research is focused in the emptied and resettled space of Istria after exodus. The author took into consideration some literary and fine art works or performances that have touched upon the contested past, gave some food for thought to or had some impact in present-day Istrian population. The relation between institutional and alternative forms of memory and the interplay between conflicting and appeasing discourses have been analysed.

 

MLEKUŽ, Jernej. Nadzor nad nenadzorovanimi migracijami : kako je slovensko časopisje pisalo o prebegih iz Jugoslavije v letih 1945-1965. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 50, str. 163-182, ilustr., doi: 10.3986/dd.v2019i50.7464. [COBISS.SI-ID 44895789]

Izvleček
Besedilo odgovarja na vprašanje, kako je o prebegih iz Jugoslavije v letih 1945–1965 pisalo slovensko časopisje. V obravnavanem obdobju je bilo izseljevanje iz SFRJ omejeno in nadzorovano, prebegi sankcionirani in mediji instrumentalizirani kot ideološki aparat oblasti. Prebegi niso bili tema, ki bi se je časopisje prav pogosto lotevalo. Kadar pa jih vendarle postavilo na časopisni papir, jih je kriminaliziralo in moralno obsojalo. Če je glas »prepustilo« tudi prebežnikom samim, je bil to glas obžalovanja in kesanja, s sporočilom, da odhod v tujino prinaša trpljenje, gorje ali celo pogubo.

Summary
The paper addresses how Slovenian newspapers reported on defections from Yugoslavia in the period from 1945–1965. During the time when departures from the SFRY were restricted and regulated, defections were sanctioned and the media were instrumentalized as a state ideological apparatus. It seems that defections were not a very common topic in the newspapers. When they did appear in newsprint, they were criminalized and not infrequently subjected to a fair amount of moralizing. When the defectors themselves were given voice, they expressed remorse and contrition, with the message that going abroad meant suffering, misery or even ruin.

Prosti dostop do celotnega besedila: http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/issues/1561633856_DD_50_WEB.pdf

 

CENTRIH, Lev. "Maribor ob morju" : Zveza komunistov Slovenije in vprašanje poselitve Koprskega okraja v letih 1945 - 1965. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 50, str. 147 - 162, doi: 10.3986/dd.v2019i50.7463. [COBISS.SI-ID 1541382084]

Izvleček
Avtor v članku obravnava poseljevanje Koprskega okraja po drugi svetovni vojni. V prvih povojnih letih so se na Koprsko iz notranjosti Slovenije večinoma priseljevali strokovni in politični kadri, v poznejšem obdobju pa so se priseljenci zaposlovali kot industrijski delavci. Po avtorjevi hipotezi so komunistične oblasti načrtno spodbujale priseljevanje samo v prvem obdobju, pozneje pa so ti procesi potekali precej bolj spontano.

Summary
In the article the author deals with reflections on the settlement of the Koper District (Koprski okraj) after the Second World War. In the first post-war years, Koper was mostly settled by professionals and political functionaries, and later by other people from various social strata. According to the author’s hypothesis, the communist authorities systematically encouraged settlement only during the first period, and later these processes took place more spontaneously.

Prosti dostop do celotnega besedila: http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/issues/1561633856_DD_50_WEB.pdf

 

Monografska publikacija

Katja Hrobat Virloget, V tišini spomina: "eksodus" in Istra. Koper : Založba Univerze na Primorskem ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2021. COBISS.SI-ID - 65375235
https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-063-9/mobile/index.html

 

KALC, Aleksej, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, ŽITNIK SERAFIN, Janja. Doba velikih migracij na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2020. 514 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. Migracije, 30. ISBN 978-961-05-0263-0. ISSN 1580-7401. [COBISS.SI-ID 303898368]

 

Poglavje v monografski publikaciji

HROBAT VIRLOGET, Katja. Slišati "drugega" med nami : o spominih etničnih Italijanov v Istri in o medetničnih odnosih. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.), HABINC, Mateja (ur.), HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.). Nemi spomini : manjšine med obrobjem in ospredjem, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 51). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. 2017, str. 14-31. [COBISS.SI-ID 1540019396]

Izvleček
Prispevek obravnava spomine na t. i. eksodus iz Istre po drugi svetovni vojni in oblikovanje manjšinske italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Delo obravnava spomine te skupnosti, ki so v dominantnem slovenskem javnem diskurzu pogosto stigmatizirani in kolektivno kriminalizirani.

 

HROBAT VIRLOGET, Katja. Urban heritage between silenced memories and "rootles" inhabitants : the case of the Adriatic coast in Slovenia. V: DE NARDI, Sarah (ur.), et al. The Routledge Handbook of Memory and Place, (Routledge handbooks). Abingdon, Oxon; New York: Routledge. 2020, str. 22-30. [COBISS.SI-ID 1541794756]

Summary
The chapter discusses the almost total change of urban population in Koper/Capodistria. It questions the value of urban heritage in Istrian coastal urban towns to its present-day inhabitants. It has been shown that the majority of urban population, composed of newcomers from various places in Slovenia and former Yugoslavia, do not feel attached to the space they dwell in, because they are not linked to it either by trans-generational memories or by tradition. The ones who do identify with urban heritage are in the minority, the Italians, silenced within the heritage discourse of the dominant ‘other’ – the Slovenian collective memory. Interrupted traditions, processes of appropriation of space and traditions, and alternative attempts to legitimise an ethnic group, silenced due to collective criminalisation, have been shown. In the end the question is raised about the possibilities of healing historical wounds by an inclusive heritage interpretation in the future.

 

Prispevek na konferenci

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. "Because the times are getting worse and blessed are the families who have members around the world!" – the contextualization of correspondence and the epistolary (re)construction of normality : predavanje na konferenci "Letters in Troubled Times: Evaluating Epistolary Sources", Florida State University, The Institute on World War II and the Human Experience, 16. feb. 2018, Tallahassee (FL). [COBISS.SI-ID 42682669]

 

CENTRIH, Lev. "Maribor by the sea" : The League of Communists of Slovenia and the settlement question of Koprsko primorje through 1945 - 1965. International Academic Conference Population Transfers and Migration Control in Transnational Perspective, Koper-Capodistria, Monday, 8 April 2019 [COBISS.SI-ID 1541252036]

 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Migration and control: a microhistory case of a couple's correspondence : predavanje na mednarodnem seminarju Microhistory, global and migration history, 2.-3. apr. 2019, Universitetet Stavanger. [COBISS.SI-ID 44712493]

 

KALC, Aleksej. Trieste e lʼ "industria dellʼemigrazione" prima della prima guerra mondiale : interessi economici, politica migratoria e controllo sociale. Posvet "Svobodna plovba in prosta pristanišča na Jadranu - tri stoletja, Koper (SLO), 29. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45748013]
https://isim.zrc-sazu.si/sites/default/files/conference_adriatic_300_program.pdf

 

HROBAT VIRLOGET, Katja. Peace-making memories after "Istrian exodus" from ex-Yugoslavia : a failure on the inter-national/regional level and alternative dialogues : predavanje na konferenci "The Second Annual Conference of The Memory Studies Association, University of Copenhagen, December 14-16, 2017". [COBISS.SI-ID 1540022212]

Izvleček
Prispevek na mednarodni konferenci v organizaciji Memory Studies Association in obravnava poskuse spravnih spominskih dejanj na mednarodnih ravni po dogodku, ki je odločilno vplival na tvorbo paralelnih in konfliktnih nacionalnih kolektivnih spominov, to je ti. istrski eksodus. Analizirani so tekmiški nacionalni javni diskurzi o vzrokih za masovne migracije in vpliv recentnih sporadičnih poskusov mednacionalne sprave na razdeljene kolektivne spomine v Istri. Poleg javnega diskurza avtorica analizira posamične alternativne oblike spomina, ki poskušajo pomiriti skupnosti v Istri, ki živijo »druga mimo druge«, vsaka z lastnim kolektivnim spominom zazrtim v edinstvenost svoje žrtve.

 

KALC, Aleksej. Nadzor migracij: aktualno vprašanje z dolgo zgodovino = Migration control : a topical issue with a long history : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Selitvene izkušnje in nadzor nad selitvami med realnostjo in spominom", Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper (SLO), 16. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42884397]

Izvleček:
Vse živahnejša migracijska gibanja postavljajo v ospredje politične agende nacionalnih vlad in mednarodnih političnih teles upravljanje migracijskih procesov in odnos do migrantov. V javnem diskurzu in percepcijah se problematika pojavlja kot značilnost današnje dobe in v prvi vrsti z vidika varnosti. V resnici, gre za vprašanje, ki spremlja migracijska gibanja skozi celo zgodovino. Prispevek bo razpravljal o nekaterih ključnih prehodih v razvoju nadzora migracij v dvajsetem stoletju in o raznolikih razsežnostih problematike. Poseben poudarek bo na specifikah jugoslovansko (danes slovensko in hrvaško)-italijanskega stičnega prostora, ko je ta bil del železne zavese med Vzhodom in Zahodom.

 

KALC, Aleksej. Repopulacija in družbena prenova slovenskega obalnega območja v 50ih letih 20. stoletja = The repopulation and social restoration of the Slovenian coastal area in the 1950s : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Selitvene izkušnje in nadzor nad selitvami med realnostjo in spominom", Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper (SLO), 16. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42884653]

Izvleček:
Prispevek skuša konceptualizirati in kontekstualizirati proces repopulacije in družbene prenove slovenskega obalnega območja kot specifičnega zgodovinskega vprašanja ter izpostaviti nekatere probleme in vidike. Poudarek bo na obsegu, časovnem poteku, geografskem izvoru, socialno-demografskih in drugih strukturnih značilnostih priseljencev ter na vplivu, ki ga je imel priseljenski proces na demografski razvoj, etnično in družbeno podobo obalnih mest. Govor bo tudi o pristopu države in o vlogi politike ter institucij organizacijskih vidikih in praksah upravljanja migracijskega procesa ter oblikovanja novega socialnega tkiva obalnih mest.

 

HROBAT VIRLOGET, Katja. Šop ključev : spomini na množična odseljevanja in priseljevanja v Istri po drugi svetovni vojni = A Bunch of Keys: Memories of Massive Emigrations and Immigrations in Istria after WW II: predavanje na mednarodni znanstveni konferenci "Selitvene izkušnje in nadzor nad selitvami med realnostjo in spominom", Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper, 16. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 1540285636]

Izvleček:
Prispevek obravnava spomine na sobivanje in migracije v severni Istri (Sloveniji) med in po drugi svetovni vojni. Zaradi množičnega odseljevanja in priseljevanja je v Istri po drugi svetovni vojni prišlo do skoraj popolne spremembe etnične in družbene strukture prebivalstva. Predstavljeni bodo spomini na razloge tako imenovanega istrskega eksodusa in na priseljevanja novih prebivalcev iz Slovenije in drugih delov Jugoslavije. Med drugim bo predstavljena in kontekstualizirana urbana legenda o šopu ključev, ki naj bi ga dobivali novi prišleki ob prihodu v (prazna) istrska mesta. Govor bo tudi o vzpostavitvi simbolnih mej med “starimi” prebivalci in priseljenci zaradi njihovih konfliktnih in vzporednih kolektivnih spominov, zaradi česar so se počutili »tujci drug drugemu« in hkrati »tujci v lastnem domu«.

 

PANJEK, Aleksander. Vrata na Zahod : izseljevanje iz Slovenije po drugi svetovni vojni = Doors to the West : Emigration from Slovenia after WW II : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci "Selitvene izkušnje in nadzor nad selitvami med realnostjo in spominom", Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper, 16. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 1540289220]

Izvleček:
V prispevku bodo predstavljene nekatere serije dokumentov iz nekaterih tujih arhivov, ki se nanašajo na migracije preko jugoslovansko-italijanske meje po drugi svetovni vojni. Avtor bo razpravljal o značilnostih in pomenu teh dokumentov kot virov za preučevanje tematike migracijskega nadzora.

 

GOMBAČ, Jure. Izpostavljanje "problematičnih" ljudi za "potrebe varnosti": varnostni vidiki v diskurzu o optantih v okraju Koper = Targeting "problematic people" for "security reasons": the aspects of security in the "optanti" discourse in the district of Koper: predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Selitvene izkušnje in nadzor nad selitvami med realnostjo in spominom", Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper (SLO), 16. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 42929453]

Izvleček:
Da bi pojasnili nekaj mehanizmov, ki so igrali pomembno vlogo pri množičnih izseljevanjih iz Okraja Koper po Pariški mirovni konferenci leta 1947, bomo skušali uporabiti nekaj sodobnih pristopov, kot so recimo "izpostavljanje skupin", nekateri varnostni vidiki v primeru migracij, kriminalizacija migrantov... Gradivo za takšen teoretski okvir bomo iskali v arhivskih virih in lokalnem časopisju.

 

HROBAT VIRLOGET, Katja. Between silenced memories, meaningless heritage and broken traditions? : post-war population transfer from Istria, ex-Yugoslavia : predavanje v okviru "Disrupted Histories, Recovered Pasts, research workshop, 26-27 January 2018, Bath Spa University, Bath, UK". [COBISS.SI-ID 1540209860]

 

HROBAT VIRLOGET, Katja. Peace-making memories after "Istrian exodus" from ex-Yugoslavia : a failure on the inter-national/regional level and alternative dialogues : predavanje na konferenci "The Second Annual Conference of The Memory Studies Association, University of Copenhagen, December 14-16, 2017". [COBISS.SI-ID 1540022212]

 

HROBAT VIRLOGET, Katja, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Oblivions and meaning-making in a contested town : Koper/Capodistria in the eyes of different generations of local residents and migrants. V: City-making : space, culture and identity : International Conference, Zagreb, May 17-18, 2018 : book of abstracts. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research. 2018, str. [16]-[17], ilustr. [COBISS.SI-ID 1540354500]

 

HROBAT VIRLOGET, Katja, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Carved in memory : dynamics of material memory constructions from the time of population transfers in post-war Istria. V: MUROVEC, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Nika (ur.). Programme and abstracts. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU. 2018, f. 8. [COBISS.SI-ID 43871533]

 

HROBAT VIRLOGET, Katja. Šop ključev : spomini na množična odseljevanja in priseljevanja v Istri po drugi svetovni vojni = A Bunch of Keys :Memories of Massive Emigrations and Immigrations in Istria after WW II: predavanje na mednarodni znanstveni konferenci "Selitvene izkušnje in nadzor nad selitvami med realnostjo in spominom", Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper, 16. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 1540285636].

 

KAVREČIČ, Petra, KODERMAN, Miha. Slovenian emigrants and tourist visits to the former homeland according to the reports in the "Rodna gruda" magazine (1954-1991) = Slovenski izseljenci in turistični obisk v nekdanji domovini s poudarkom na poročanja revije Rodna gruda (1954-1991). Predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Population transfers and migration control in transnational perspective / Premiki prebivalstva in nadzor nad selitvami v transnacionalni perspektivi". Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper-Capodistria, 8. april 2019.  [COBISS.SI-ID1541208260]

Izvleček:
Prispevek obravnava obiske slovenskih izseljencev in njihovih potomcev v nekdanji domovini. Po razrešitvi mejnih vprašanj je problematiko izseljenstva v povojni Jugoslaviji prevzela Slovenska izseljenska matica. Poleg organizacije obiskov slovenskih izseljencev v nekdanji domovini je bilo eno izmed področij delovanja omenjene organizacije tudi promocija dosežkov novega družbenega sistema povojne Jugoslavije v državah, iz katerih so prihajali izseljenci. Pri tem je imelo njeno glasilo Rodna gruda, ki je pričelo izhajati leta 1954, osrednjo vlogo. Avtorja bosta v prispevku preučila poročanje revije Rodna gruda o obiskih izseljencev do leta 1991, pri čemer se bosta osredotočila predvsem na tradicionalno prireditev Izseljenski piknik oziroma Srečanje v moji deželi.

 

KALC, Aleksej. The governance of migration and the nation building policy in the Kingdom of Yugoslavia = Upravljanje migracij in narodotvorna politika v prvi Jugoslaviji. Predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Population transfers and migration control in transnational perspective / Premiki prebivalstva in nadzor nad selitvami v transnacionalni perspektivi". Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper-Capodistria, 8. april 2019. [COBISS.SI-ID 44489261]

Izvleček:
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je kmalu po svoji ustanovitvi zakonsko uredila področje izseljevanja. Uredba o izseljevanju iz leta 1921 je teritorialne in narodne komponente, ki so pred prvo svetovno vojno sodile pod različne države in migracijske rede, združila pod enovit migracijski režim. Namen tega zakonskega posega je bil dvojni: vzpostaviti sistem upravljanja izseljevanja v tujino, ki je bilo zlasti na Slovenskem in Hrvaškem pred vojno zelo izrazit ekonomski in družbeni pojav; opremiti državo z inštrumenti za pritegnitev izseljenskih skupnosti v jugoslovanski narodotvorni načrt in ustvarjanje močne povezave med jugoslovanskimi izseljenskimi skupnostmi z matično državo. Prispevek bo predstavil značilnosti migracijskega nadzornega sistema in podal nekaj razmišljanj o slovenskih pogledih na migracijsko politiko.

 

MLEKUŽ, Jernej. Control of uncontrolled migrations : how the newspapers reported on defections from Yugoslavia 1945-65 = Nadzor nad nenadzorovanimi migracijami: sredstva javnega obveščanja o prebegih iz Jugoslavije v letih 1945-65. Predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Population transfers and migration control in transnational perspective / Premiki prebivalstva in nadzor nad selitvami v transnacionalni perspektivi". Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper-Capodistria, 8. april 2019. [COBISS.SI-ID 44508973]

Izvleček:
V referatu odgovarjam na vprašanje, kako je o prebegih iz Jugoslavije v letih 1945–65 pisalo slovensko časopisje. Smo v času, ko je bilo izseljevanje iz SFRJ omejeno in nadzorovano, prebegi sankcionirani in mediji instrumentalizirani kot ideološki aparat oblasti. Zdi se, da prebegi niso bili tema, ki se jo je časopisje prav pogosto lotevalo. Ko pa jih je vendarle postavilo na časopisni papir, jih je kriminaliziralo in se jih nemalokrat lotilo z dobro mero moraliziranja. V kolikor je “prepustilo” glas tudi prebežnikom samim, je bil to glas obžalovanja in kesanja, s sporočilom, da odhod v tujino pomeni trpljenje, gorje ali celo pogubo.

 

Organizacija mednarodnega posveta

"Svobodna plovba in prosta pristanišča na Jadranu - tri stoletja/Libera navigazione e porti franchi nellʼAdriatico - tre secoli/Free navigation and free ports in the Adriatic - three centuries", tematski sklop "Pristanišča in migracije Porti e migrazioni/Ports and Migrations", Fakulteta za humanistične študije, Koper (SLO), 29. nov. 2019.

PROGRAM

 

"Population transfers and migration control in transnational perspective / Premiki prebivalstva in nadzor nad selitvami v transnacionalni perspektivi". Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper-Capodistria, 8. april 2019.

PROGAM

 

"Selitvene izkušnje in nadzor nad selitvami med realnostjo in spominom / Migration Experiences and Migration Control between Reality and Memory", Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper, 16. april 2018.

PROGRAM

 

Vabljeno predavanje na tuji univerzi

HROBAT VIRLOGET, Katja. At Home but Foreigners. Silenced Memories on "Istrian Exodus" from ex-Yugoslavia: predavanje v okviru seminarja "Mémoires et patrimonialisations des migrations, École des Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS, Paris, 17. 1. 2019". [COBISS.SI-ID 1541007556]

 

Predavanje na domači univerzi

HROBAT VIRLOGET, Katja. Doma vendar tujci : spomini na premike prebivalstva in sobivanje v Istri po 2. svetovni vojni : predavanje v okviru seminarja Etnologija Slovenije na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 23. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 1540188612]

 

Radijske in TV odddaje, intervjuji

KALC, Aleksej (intervjuvanec). Televizijski intervju o knjigi Doba velikih migracij na Slovenskem, deželna mreža italijanske televizije RAI, 14. maj 2021. https://www.rainews.it/tgr/fjk/video/2021/05/tdd-predstavlja-aleksej-kalc-fb3da4a2-b673-4a44-8256-60275808a842.html

KALC, Aleksej (intervjuvanec), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (intervjuvanec). Doba migracij ali Večna zgodba o človeku, ki je izseljenec in priseljenec hkrati : intervju z Aleksejem Kalcem in Mirjam Milharčič Hladnik. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 19. okt. 2020, ilustr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kultura/film/bolj-kot-zgodba-me-zanimajo-custva/157927. [COBISS.SI-ID 54122755]

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (intervjuvanec). Doba velikih migracij na Slovenskem : pogovor na Radiu Slovenija, Val 202, oddaja Proti etru, 7. maj 2020. [COBISS.SI-ID 54121731]

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (intervjuvanec). Intervju z Mirjam Milharčič Hladnik : predstavitev knjige Doba velikih migracij na Slovenskem, Radio Agora, Celovec, oddaja Agora obzorja, 4. maj 2020. [COBISS.SI-ID 55100931]

KALC, Aleksej (intervjuvanec), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (intervjuvanec). Zgodovina migracij je zgodovina človeštva. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. avg. 2020, letn. 30, str. 26-31, portreti. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 36570627]

HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Sodobni raziskovalni izzivi na področju humanistike in družboslovja : RAI, Radio Trst A, oddaja Studio D, 15. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 1540060868]