Skip to main content

Le z drugimi smo

Osnovni Podatki

Opis

Cilj projekta »Le z drugimi smo« je usposobiti 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Sodelavci iz Družbenomedicinskega inštituta v okviru projekta izvajamo izobraževanja iz področja nasilja v družini.

Več informacij o projektu na spletni strani Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije: http://isim.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/le-z-drugimi-smo#v


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni projekt

Ključne besede
vzgoja in izobraževanje
medkulturna vzgoja
človekove pravice
izobraževanje
migracije
nasilje v družini

Raziskovalna področja
Psihologija S260
Psihopatologija B650
Splošne biomedicinske vede B001
Medicina (človek in vretenčarji) B007
Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika B650