Zgodovina slovenske slovstvene folklore. Od srednjega veka do sodobnosti

Author: Marija Stanonik
Year: 2009


In parallel with the theory of folklore was written also a history of explicitly Slovenian folklore from the Middle Ages through the Reformation and continue all the way to social realism. The book ('History of Slovenian Folklore. From the Middle Ages to the present day') is the first and originally presenting oral arts in particular in relation to its phenomenology and genre system of the Middle Ages to the present day. The review ends with a period after II. World War, when Slovenian folklore gets the first professional researcher, Milko Matičetov.Table of content

UVODNA BESEDA

SLOVSTVENA FOLKLORA V SREDNJEM VEKU

UVOD

I. PREGLED SNOVI

II. METODA

SKLEP

SLOVSTVENA FOLKLORA V OBDOBJU

PROTESTANTIZMA

UVOD

I. PRELOM MED NARAVNO IN TISKANO JEZIKOVNO

KOMUNIKACIJO V OČEH SLOVENSKIH PROTESTANTOV
II. ŽANRSKI SISTEM IN TERMINOLOGIJA SLOVSTVENE

FOLKLORE

 1. FOLKLORNI OBRAZCI
 2. FOLKLORNE PESMI
 3. FOLKLORNI PROZNI ŽANRI
 4. FOLKLORNI ŽANRI V VLOGI ZBADANJA

SKLEP

SLOVSTVENA FOLKLORA V OBDOBJU KATOLIŠKE

PRENOVE IN BAROKA

UVOD

IJEZIK

IIFOLKLORNI OBRAZCI

 1. PREGOVORI
 2. ZAGOVORI
 3. UGANKE

IIIPESMI

IV. PROZA

 1. BAJANJE
 2. PRIPOVEDI O HUDIČU
 3. LEGENDE

 1. POVEDKE
 2. ŠALE
 3. ANEKDOTE
 4. BASNI

V. TERMINOLOGIJA

VI. KONTEKST

SKLEP

SLOVSTVENA FOLKLORA V OBDOBJU

RAZSVETLJENSTVA

UVOD

I. POBUDE IN VPLIVI

II. JEZIK

 1. FOLKLORNI OBRAZCI
 2. PESMI

V.  UPESNJEVANJE PRIPOVEDNE FOLKLORNE TRADICIJE

VI. PROZA

VII. TEKSTURA IN KONTEKST

VIII. SCENSKA FOLKLORA

IX. TERMINOLOGIJA

SKLEP

SLOVSTVENA FOLKLORA V OBDOBJU ROMANTIKE

UVOD

I. JEZIK

II. FOLKLORNI OBRAZCI

III. PESMI

IV. PROZA

V.  TEKSTURA, KONTEKST

VI. TERMINOLOGIJA

SKLEP

SLOVSTVENA FOLKLORA V OBDOBJU REALIZMA

UVOD

I. NAČELNA VPRAŠANJA

 1. VPRAŠANJE NARODA
 2. SOSEDNJI IN DRUGI NARODI
 3. DEŽELNA IN POKRAJINSKA PRIPADNOST

 1. Dolenjska
 2. Bela Krajina
 3. Gorenjska

č) Notranjska

 1. Koroška
 2. Primorska
 3. Štajerska
 4. Prekmurje

h) Beneška Slovenija, Rezija

II. JEZIK

 1. ŽIVA BESEDA
 2. ETNOLINGVISTIČNA SNOV
 3. SLOVENŠČINA V JAVNOSTI
 4. SOCIOLINGVISTIČNA VPRAŠANJA O SLOVENŠČINI
 5. SPOŠTOVANJE SLOVENŠČINE
 6. ZBIRANJE BESEDIŠČA

III.     ZAPISOVANJE SLOVSTVENE FOLKLORE

 1. POZIVI K ZBIRANJU SLOVSTVENE FOLKLORE
 2. VPRAŠALNICE
 3. TERENSKO GRADIVO

 

 1. Splošno
 2. Besedišče in folklorni obrazci
 3. Pesmi

č) Pripovedi

d)  Zbirke

 • Pesmi
 • Pripovedi

f) Slovenska Matica

IV.   BAJESLOVJE

 1. SLOVANSKO BAJESLOVJE
 2. POMEN VRAŽ ZA BAJESLOVJE
 3. VEDEŽEVANJE
 4. BAJČNI PREZITKI V SLOVENSKI SLOVSTVENI FOLKLORI

 

 1. Voda
 2. Nebesna telesa
 3. Pokrajina

č) Čas

 1. Rastline
 2. Živali
 3. Številke

5.  KOČLJIVOST UVER

V. ŽANRSKA VPRAŠANJA FOLKLORNIH OBRAZCEV

1. FRAZEMI


 1. VZDEVKI
 2. POZDRAVI
 3. PRIMERJALNA REKLA
 4. PREGOVORI

 

 1. Opredelitev
 2. Pregovori v kontekstu
 3. Pokrajinska navedba

č) Poskusi razvrstitve

Dom

-Politika

Življenjska načela

-Bogastvo

d)  Funkcija

e) Nabiranje

 1. VREMENSKI PREGOVORI
 2. UGANKE
 3. ZAGOVORI
 4. UROKI

 

 1. MOLITVICE
 2. KRATKOČASNICE

VI.  ŽANRSKA IN DRUGA VPRAŠANJA PESMI

 1. DEFINICIJA
 2. PEVCI IN PETJE
 3. PESEMSKI ŽANRI
 4. ŽANRSKA INTERFERENCA MED VEZANO IN NEVEZANO BESEDO

VII.  SISTEMIZACIJA PROZNIH FOLKLORNIH ŽANROV

 1. PRAVLJICE
 2. POVEDKE

a)  Bajčne povedke

-Moška bajčna bitja

Ženska bajčna bitja

-Mora

 • Strahovi
 • Smrt

 

 • Transformacije človeka v mitološkem sistemu slovenske slovstvene folklore
 • Velikani
 • Ljudožerstvo
 • Coprnije

b)  Razlagalne povedke

 • Geografske posebnosti
 • Ledinska imena

 • Rastline, živali
 • Človeška bitja
 • Civilizacijske pridobitve

c)  Strašljive povedke

č) Legendne povedke

d)  Zgodovinske povedke

Slovanska zgodovina

-Turki

 • Rokovnjači
 • Gradovi

e)  Osebne zgodovinske povedke

-Atila

 • Kralj Matjaž
 • Lambergar

-Kljukec

-Silaki

 • Martin Krpan
 • Orjaške živali

-Oblastniki

f)   Socialne povedke

Gospoda in podložniki

-Drugi

Družina

g)  Šaljive povedke

h) Anekdote

i) Urbane povedke

3. TERMINOLOŠKA OZIROMA ŽANRSKA INTERFERENCA MED

PROZNIMI FOLKLORNIMI ŽANRI

VIII. TEKSTURA

 1. INSTITUCIONALIZIRANI NOSILEC SLOVSTVENE FOLKLORE
 2. TERMINOLOGIJA

1.  FOLKLORNI OBRAZCI

 1. Pregovori
 2. Uganke
 3. Kratkočasnice

 

 1. PESMI
 2. PROZA
 3. OBLIKOSLOVNE POSEBNOSTI PRI ŽANRSKI TERMINOLOGIZACIJI

 

 1. Folklorni obrazci
 2. Pesemski žanri
 3. Prozni žanri

XI. SLOVSTVENA FOLKLORA KOT METODIČNO IZHODIŠČE

ZA ŠOLSKI POUK

 1. PREGOVORI
 2. PESMI
 3. PRIPOVEDI

 

 1. Prilike
 2. Zgledi in povesti
 3. Basni

č) Podučne povedke

XII. FOLKLORIZACIJA IN TRADICIJA

 1. SINTETIČNI PREGLEDI SLOVSTVENE FOLKLORE
 2. ZAČETKI RAZISKOVANJA SLOVSTVENE FOLKLORE

 

 1. SPLOŠNI TEORETIČNI VZGIBI
 2. POETOLOŠKI ORISI
 3. SNOV IN MOTIVIKA

XV. STIČIŠČA MED SLOVSTVENO FOLKLORO IN LITERATURO

1.  RECEPCIJA SLOVSTVENE FOLKLORE (V OBLIKI FOLKLORIZMA)

IN LITERATURE

 1. REFLEKSIJE O RAZMERJU MED SLOVSTVENO FOLKLORO IN LITERATURO
 2. LITERARIZACIJA SLOVSTVENE FOLKLORE

SKLEP 

SLOVSTVENA FOLKLORA V OBDOBJU MODERNE

UVOD

I. NAČELNA VPRAŠANJA, VKLJUČNO S TERMINOLOGIJO

II. SLOVSTVENA FOLKLORA KOT UMETNOST GOVORJENEGA

JEZIKA

 1. JEZIK
 2. FOLKLORNI OBRAZCI
 3. PESMI
 4. PROZA

III. TEKSTURA IN KONTEKST

SKLEP

SLOVSTVENA FOLKLORA V OBDOBJU

EKSPRESIONIZMA

UVOD

I. NAČELNA VPRAŠANJA

1. »NARODNA UMETNOST«


2. »SLOVENSKA NARODNA PESEM«

II. TERMINOLOGIZACIJA

III. JEZIK

IV. FOLKLORNI OBRAZCI

V. PESMI

 1. ROKOPISNE PESMARICE
 2. VELIKI PROJEKTI ZA ZBIRANJE SLOVENSKIH NARODNIH /LJUDSKIH/ FOLKLORNIH PESMI

3.  DRUGE ZBIRKE

VI.  PROZA

 1. PRILOŽNOSTNE OBJAVE
 2. ZBIRKE

VII. KONTEKST

VIII. GENEZA FOLKLORNIH MOTIVOV

IX. ZGODOVINA IN SLOVSTVENA FOLKLORA

X. LITERARIZIRANJE SLOVSTVENE FOLKLORE

SKLEP

SOCIAL//STIČ/NI REALIZEM

UVOD

I. JEZIK

II. TERMINOLOGIZACIJA

1.  POLJUBNOST V POIMENOVANJU FOLKLORNIH ŽANROV

 1. Povest
 2. Povedka
 3. Pripovedka

č) Primerni sinonimnosti

2.  PRIZADEVANJE ZA SISTEMATIKO FOLKLORNIH ŽANROV

 1. Ivan Pregelj, Osnovne črte iz književne teorije
 2. 10 ur pri naših učiteljih in vodnikih

 

 1. SLOVSTVENA FOLKLORA VPRIČO TUJE OKUPACIJE IN IDEOLOŠKE DIFERENCIACIJE
 2. TEORETIČNA REFLEKSIJA - POD TAKŠNIM ALI DRUGAČNIM PRITISKOM

 

 1. GROŽNJA II. SVETOVNE VOJNE: »KAJ BO S SLOVENSKIM NARODOPISJEM?«
 2. OSVOBODILNA FRONTA: »ZA PRAVILEN ODNOS DO NAŠE KULTURNE DEDIŠČINE!«
 3. NAVZKRIŽJE OKUPACIJSKIH IN IDEOLOŠKIH SILNIC:

» NESNOVNA KULTURA«


V. NOSILCI SLOVSTVENE FOLKLORE

 1. POBOŽNA ŽENA
 2. ŠALJIVCI IN KRONISTI
 3. RODOVNA TRADICIJA

VI. SLOVSTVENA FOLKLORA V ZNAMENJU NJENEGA

USIHANJA

1.  FOLKLORNI OBRAZCI

 1. Vzdevki
 2. Pregovori
 3. Uganke

č) Zagovori

d)  Uroki

2.  PESMI

 1. Zbirke
 2. Časopisne objave v izrednih razmerah

3.  PROZA

 1. Časopisne objave
 2. Zbirke

VII. LITERARIZIRANJE SLOVSTVENE FOLKLORE

1.  PESMI

 1. Joža Lovrenčič
 2. Ivan Rob
 3. Pavle Golia

č) Leopold Stanek

2.  PROZA

 1. Jiři Wolker
 2. Ludvik Mrzel
 3. Josip Senica

č) France Bevk

 1. Bogomir Magajna
 2. Miško Kranjec
 3. Franc Šaleški Finžgar
 4. Sonja Sever

h) Božidar Kramolc

VIII. DRAMATIZACIJA SLOVSTVENE FOLKLORE

 1. SCENSKA FOLKLORA
 2. SLOVSTVENA FOKLORA NA ODRU IN V RADIU
 3. PRAVLJIŠKE PRIREDITVE
 4. FILMSKE PRAVLJICE

XI. INSTRUMENTALIZACIJA FOLKLORNIH MOTIVOV

1.  Z LITERATURO V NARODNE SIMBOLE

 1. Lepa Vida - simbol hrepenenja
 2. Peter Klepec - simbol pasivnosti
 3. Kralj Matjaž - simbol pričakovanja odrešenja

č) Kurent - simbol slovenskega umetnika

2.  LITERARNI NAZOR SOCIAL(lSTIČ)NEGA REALIZMA

X. RAZPRAVE O SLOVSTVENI FOLKLORI

 1. FOLKLORNI OBRAZCI
 2. PESMI
 3. PROZA

SKLEP


price
for sale in the bookshop Azil


Keywords
folklore research
history
research
Slovenia
Slovenian folk literature
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR