Traditiones 44/1. Triglavski narodni park. O zgodovini, deležnikih in raziskovalcih
Triglavski narodni park. About history, stakeholders, and researchers


Publishing House: Založba ZRC, Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Year: 2015Keywords
ethnography
ethnology
ethnomusicology
Slovenian literature


Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR