Title:
Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga je rezultat prizadevanja, da bi se slovenska slovstvena folkloristika konstituirala kot znanstveno verificirana disciplina s svojim predmetom, terminologijo in metodo, saj se avtorica ne more sprijazniti s tezo, da je (slovstveni) folkloristiki prihranjeno samo zbiranje. V knjigi tako predstavlja širok spekter vprašanj, ki vabijo slovensko kulturno (samo)zavest k premisleku o prevrednotenju slovenske slovstvene folklore kot besedne umetnosti. Besedna umetnost spremlja človeka vse od nastanka jezika in je po iznajdbi pisave (p)ostala ne le umetnost narečij, ampak tudi ustvarjalnost, ki nikakor ni vezana samo na ruralno okolje, saj v najrazličnejši pojavnosti spremlja današnjega urbanega človeka.

Table of content

Uvod: Slovstvena folklora – zavržena umetnost?

A. VZVODI OBSTAJANJA SLOVSTVENE FOLKLORE

1. Začetki slovstvene folklore

2. Nosilci slovstvene folklore

3. Sodobna slovstvena folklora: da ali ne?

B. PROCESUALNOST SLOVSTVENE FOLKLORE

4. Folklorizacija

5. Tradicija + starost – kriterija slovstvene folklore

6. Od tipizacije k tipologiji slovstvene folklore

C. DRUGOTNE OBLIKE SLOVSTVENE FOLKLORE

7. Otroška slovstvena folklora

8. Slovstveni folklorizem

9. Avdiovizualizacija slovstvene folklore

Č. AVTORIZACIJA SLOVSTVENE FOLKLORE

10. Poustvarjanje slovstvene folklore

11. Bibliofilsko literarjenje slovstvene folklore

12. Literarizacija slovstvene folklore

Sklep: Poglavitni rezultati in perspektive nadaljnjega razvoja slovenske slovstvene folkloristike na meji dveh tisočletij

Objave

Summary

Viri in literatura

Razčlenjeno kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-82-5

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 503 pages

Price

not for sale

E-publications

(4 MB)