Title:
Pesnjenje v vojaški suknji in proti njej 1515–1918. Monografija z antologijo vojaških pesmi
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

UVOD

I. PET STOLETIJ PESNJENJA V VOJAŠKI SUKNJI IN PROTI NJEJ (1515–1914)
1. Fragment pesmi iz slovenskega kmečkega upora 1515
2. Pesmi o bojih s Turki
3. Pesmi J. Damascena Deva ljubljanskim žovnirjem
4. Brambovske pesmi
5. Ogorčene pesmi zoper Francoze
6. Slovenske vojaške pesmi o soldatih v avstro-ogrski vojski
7. Beneška pesem o navdušenju nad Italijo in druga o še večjem razočaranju nad njo
8. Pesem o sudatih meksikajnarjih
9. Dve kronikalni pesmi po avstrijski zasedbi Bosne leta 1875
10. Slovenski vojak v avstro-ogrski vojašnici v Celovcu 1911–1914
     a) Jernej Petkovšek, Petnajst pesmi
     b) Iz kasarn na ulice zaradi socialnih in narodnostnih trenj

II. PET LET PESNJENJA MED PRVO SVETOVNO VOJNO 1914–1918
1. Avtorska statistika
     a) Izpisana imena in priimki
     b) Okrajšana imena
     c) Dva z dodanima psevdonimoma
     č) Nerazrešeni psevdonimi
     d) Neznano število neznanih avtorjev
     e) Po dva avtorja
     f) Po več avtorjev s prepoznanim nosilcem
     g) Skupinska besedila z znanimi imeni
     h) Kratice
     i) Kratice z dvema avtorjema / avtoricama
     j) Izpisana ženska imena
     k) Pomanjkljiva ženska imena
     l) Neznana ženska imena s prepoznano krajevno provenienco
2. Geografsko obzorje ̴ pesemska topografija
     a) Vojna napoved
     b) Domovina
     c) Vojna bojišča
          Srbija
          Romunija
          Albanija
          Galicija
          Karpati
          Tirolska fronta
          Soška fronta
          Doberdob
          Druga italijanska bojišča
          Jadransko morje
     č) Jugoslavija
     d) Pridobitev Slovenske krajine ̴ Prekmurja
3. Kronološki vidik (1914–1918)
     a) Vojno leto 1914
     b) Vojno leto 1915
     c) Vojno leto 1916
          Vojaščina
          Dekleta
          Prazniki
          Domovina
     č) Vojno leto 1917
          Vojaščina
          Lakota
          Dekleta
          Domovina
          Prazniki
d) Vojno leto 1918
          Prazniki
          Politika
          Dekleta
4. Vojaki brez orožja
     a) Nezanesljivi
     b) Ranjenci
     c) Ujetniki
     č) Jetniki
     d) Uporniki
          Judenburg
          Codroipo
5. Zaledje
     a) Avtorice
     b) Zvonovi
6. Pesnjenje na položajih
     a) Domoljub: »Urednikov predalček«
     b) Andrej Dobnikar: »Meni srce tako govori!«
     c) Anton Lah: »Namenil sem se pesem pisat«
     č) Vid Ambrožič: »Te skromne cvetke so doma od tam, kjer vojska, smrt divjá«
     d) Ivan Gruden: »Pesmi so mi za spomin«
     e) Cvetko Golar: »In tako je nastala moja pesem...«
     f) Andrej Čebokli: »Da bi čital in mislil in pisal, je izključeno – ker nam trgajo možgane«
     g) Albin Mlakar: »... saj menda ni pri zdravi pameti, kdor opeva luno«
7. Estetska razsežnost
     a) Medbesedilnost
          Sveto pismo
          Cerkvene pesmi
          Slovstvena folklora
          Slovensko pesništvo
          Revolucionarne pesmi
     b) Žanrski sistem
          Reprezentativni žanri s prevlado dramatske zvrstnosti
          Publicistični žanri s prevlado epske zvrstnosti
          Izbrana motivika s prevlado lirske zvrstnosti
     c) Poetika
          Jezik
          Ubeseditev
          Slogovna sredstva
          Metrika
          Kompozicija
8. Portretni obrisi ne/znanih avtorjev
     a) Janko Glazer
     b) Alojzij Res
     c) Franc Sušnik-Radimirov
     č) Franc Valenčič
     d) Francè Zbašnik
     e) Silvin Sardenko
     f) Alojz Gradnik
     g) Josip Stritar
9. Dve pesniški antologiji v vojaški službi
     a) Dr. Rudolf von Andrejka, Slovenische Kriegs-und Soldaten-lieder, 1916
     b) Dr. Josip Joža Lovrenčič, Brstje iz vrta slovenskega pesništva, 1918

III. PORAZEN KONEC (1918–1921)

SKLEP
SUMMARY
Five Centuries and five Years of Writing Poetry in a Military Uniform and against it (1515–1918)
 

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0456-6

Specifications

hardback • 23,5 × 18 cm • 512 pages

Price

28,00 EUR (Regular)