Skip to main content

ŠEGE IN PRAZNIKI NA SLOVENSKEM V DRUGI POLOVICI 20. IN NA ZAČETKU 21. STOLETJA

Basic Info

Description


Projekt, ki je prijavljen na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport (za leta 2001 - 2004), želi nadaljevati in aktualizirati dozdajšnja temeljna dela s področja šeg. Glede na bogato dokumentacijo in nekaj odličnih zaokroženuh del pričakujemo, da bomo fenomene šeg, praznikov in praznovanj poglobljeneje postavili tudi v širši družbeno zgodovinski, politični in splošnokulturni kontekst, ki ga na eni strani uokvirjajo splošno spreminjanje podobe sveta v 2. polovici 20. stoletja in na drugi specifične politične in družbene spremembe na Slovenskem. V projektu bomo spremljali štiri skupine šeg: tiste s kontinuiteto iz časa pred 2. svetovno vojno, tiste, ki so po 2. svetovni vojni zamrle ali bile prepovedane, tiste, ki so bile zlasti v zadnjem desetletju oživljene, in tiste, ki so specifičen odsev sodobnega načina življenja – bodisi "nastale doma" ali pa "uvožene", pretežno z Zahoda. Načrtovano raziskavo bo spremljal premislek o konceptualnih, terminoloških oz. teoretsko-metodoloških vidikih obravnavane problematike.


Type
Project

Project type
fundamental research project

Keywords
Evropa
prazniki
Slovenija
šege

Research areas
Kulturna antropologija, etnologija S220
Narodopisje H400